1626

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża, Gródek, Siodłkowice, Proszkowa, Stęszów
- MPZP GMINA WOŁÓW - STREFA I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XLVIII/395/01 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża, Gródek, Siodłkowice, Proszkowa, Stęszów, Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

R o z d z i a ł II

R o z d z i a ł III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 7

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca się uzbrojenie działek poprzedzające realizację zabudowy.

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego zostały zaprojektowane kompleksowo i przebiegały w liniach rozgraniczających terenów komunikacji drogowej, po uzyskaniu zgody zarządzającego drogą.

3. Urządzenia techniczne, dla których nie przewidziano wydzielonych terenów, i które nie będą mogły być realizowane w liniach rozgraniczających terenów komunikacji, mogą być realizowane w granicach terenów usług publicznych oraz w granicach własności prywatnych za zgodą ich właścicieli.

4. Zaopatrzenie w wodę docelowo z wodociągu zbiorowego, do czasu realizacji wodociągu dopuszcza się dotychczasowy sposób zaopatrzenia z istniejących ujęć indywidualnych. Dla potrzeb związanych z aktywnością gospodarczą dopuszcza się nowe ujęcia indywidualne.

5. Energia elektryczna zgodnie z warunkami określonymi przez Zakład Energetyczny. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych.

6. Docelowo zaleca się skablowanie i przełożenie na tereny położone w liniach rozgraniczających komunikacji istniejących napowietrznych linii energetycznych, biegnących przez obszary zainwestowane.

7. Ogrzewanie paliwem ekologicznym – zaleca się gaz, dopuszcza się olej opałowy, energię elektryczną i inne paliwa proekologiczne.

8. Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych i poprodukcyjnych, poprzez gromadzenie odpadów w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz na gminne wysypisko odpadów komunalnych.

9. Odprowadzenie wód opadowych do studni chłonnej, poprzez wykorzystanie istniejących rowów odwadniających lub rozprowadzenie drenażem na własnej działce.

10. Lokalizacja masztów telefonii bezprzewodowej dopuszczalna w granicach terenów RP 2 z uwzględnieniem przepisów zawartych w § 9 ust. 5.

11. Dopuszcza się uzbrojenie terenu przez inwestorów we własnym zakresie.

§ 8

Tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków

1. Dla całego terenu w granicach opracowania docelowo przewiduje się system odprowadzenia ścieków do zbiorczej kanalizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków.

2. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczystości do oczyszczalni ścieków.

3. Dopuszcza się indywidualne oraz grupowe, wysokosprawne oczyszczalnie ścieków.

R o z d z i a ł IV

R o z d z i a ł V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Pełczyn, AM 2, dz. nr 312/1, 312/2 wprowadzonego uchwałą nr XIII/154/99 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 sierpnia 1999 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar we wsi Straszowice - Żychlin, obręb Pełczyn, AM 2, dz. nr 327 i 344/1 wprowadzonego uchwałą nr XIII/ /159/99 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 sierpnia 1999 r., w obszarze objętym niniejszym planem tracą swą ważność.

§ 12

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Wołowie.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

ALINA JELEŃ

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 1626)

Załącznik graficzny nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 1626)

Załącznik graficzny nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 1626)

Załącznik graficzny nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 1626)

Załącznik graficzny nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 1626)

Załącznik graficzny nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 1626)

Załącznik graficzny nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 1626)

Załącznik graficzny nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 1626)

Załącznik graficzny nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 1626)

Załącznik graficzny nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 1626)

Załącznik graficzny nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 1626)

Załącznik graficzny nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 1626)