1569

INFORMACJA

o decyzji Prezesa URE w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bielawie

Decyzją Prezesa URE z dnia 26 kwietnia 2004 r. nr OWR-4210-21/2004/3810/

/I-B/JJ wydaną na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), przedłużono termin obowiązywania taryfy dla ciepła, do dnia 30 czerwca 2004 r.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 6 kwietnia 2004 r., znak: TK/2383/04, Spółdzielnia wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminu obowiązywania taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 7 marca 2003 r. nr OWR-820/3810-A/6/2003/I/JJ, do dnia 30 kwietnia 2004 r.

Wniosek o przedłużenie terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Spółdzielnia uzasadniła zamiarem opracowania nowej taryfy w oparciu o wyniki uzyskane w 2003 r.

Rozpatrując wniosek o zmianę terminu obowiązywania taryfy dla ciepła stwierdzono, że przedłużeniu terminu obowiązywania taryfy nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz przemawia za tym słuszny interes Strony, a zatem zasługuje on na uwzględnienie.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

z siedzibą we Wrocławiu

ZASTĘPCA DYREKTORA

Jadwiga Gogolewska