1564

UCHWAŁA RADY GMINY W MIĘKINI

z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie statutu Gminy Miękinia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Miękini uchwala, co następuje:

D z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Gmina Miękinia jest wspólnotą samorządową wszystkich jej mieszkańców.

§ 2

Gmina Miękinia posiada osobowość prawną.

§ 3

Gmina Miękinia wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 4

1. Gmina Miękinia obejmuje obszar wyznaczony granicami ustalonymi w ramach podziału administracyjnego kraju.

2. Wykaz aktów prawnych określających granice Gminy Miękinia, opis tych granic i mapę z zaznaczonym ich przebiegiem przechowuje Wójt Gminy Miękinia.

§ 5

1. Herbem Gminy Miękinia jest tarcza o zaokrąglonej dolnej krawędzi, podzielona pionowo na dwa równe pola: w polu prawym kłos zboża na purpurowym tle, w polu lewym dwa liście dębu na zielonym tle, w środku mniejsza tarcza, na której na złotym tle umieszczono orła Piastów Dolnośląskich z głową zwróconą w prawo.

2. Wzór herbu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

3. Herb jest znakiem prawnie chronionym. Zasady posługiwania się herbem określa Rada Gminy Miękinia w odrębnej uchwale.

§ 6

Gmina Miękinia posługuje się pieczęcią urzędową zawierającą pośrodku herb, a w otoku napis “Gmina Miękinia”.

§ 7

1. Ustanawia się następujące wyróżnienia honorowe Gminy Miękinia:

1) Honorowe Obywatelstwo Gminy Miękinia,

2) Tytuł: “Zasłużony dla Gminy Miękinia”.

2. Postać wyróżnień honorowych oraz tryb ich przyznawania i wręczania określa Rada Gminy Miękinia w odrębnej uchwale.

§ 8

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miękinia,

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Miękinia,

3) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Miękinia,

4) Radnym – należy przez to rozumieć radnego Rady Gminy Miękinia,

5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Miękinia,

6) Komisji – należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy Miękinia,

7) Sołectwo – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą Gminy Miękinia,

8) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806),

9) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Miękinia.

D z i a ł II

Cele i zadania Gminy

§ 9

Celem działania Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz umożliwianie pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Następuje to poprzez tworzenie i realizację polityki wszechstronnego rozwoju Gminy oraz dbałość o właściwe jej funkcjonowanie.

§ 10

1. Realizując cel określony w § 9 Gmina prowadzi sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym i wypełnia zadania niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez działalność:

1) swoich organów,

2) sołectw i tworzonych w razie potrzeby innych jednostek pomocniczych,

3) gminnych jednostek organizacyjnych,

4) innych podmiotów – w tym związków między-gminnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie zawartych z nimi porozumień.

§ 11

Gmina może podejmować współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.

D z i a ł III

USTRÓJ GMINY

R o z d z i a ł 1

Zasady ogólne

§ 12

Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w rozdziale 2, w głosowaniu powszechnym (wybory lub referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.

§ 13

1. Organami Gminy są Rada i Wójt.

2. Gminę na zewnątrz reprezentuje Wójt.

§ 14

1. Działalność organów Gminy jest jawna; ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstęp na sesję Rady, posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

§ 15

1. Prawo obywateli do dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych realizowane jest przez udostępnienie:

a. protokołów sesji Rady,

b. protokołów posiedzeń komisji,

c. zbiorów uchwał Rady,

d. zbiorów aktów prawnych wydanych przez Wójta.

2. Korzystanie z dokumentów, o których mowa w ust. 1, polega na:

1) przeglądaniu ich,

2) sporządzaniu z nich notatek,

3) otrzymywaniu odpisów, w tym odpisów poświadczonych, uchwał Rady, aktów prawnych wydanych przez Wójta i protokołów, o których mowa w ust. 1.

3. Dostęp do dokumentów, o których mowa w ust. 1, i korzystanie z nich w formach określonych w ust. 2 nie ma zastosowania w przypadkach, gdy dokumenty te zawierają treść przyjętą w warunkach prawem dopuszczonego wyłączenia jawności oraz w przypadkach wszelkich innych ograniczeń jawności wynikających z ustaw.

4. Dokumenty udostępniane są w Urzędzie Gminy pod nadzorem pracownika Urzędu w miejscu i godzinach wyznaczonych przez Wójta.

5. Odpisy uchwał Rady, aktów prawnych wydanych przez Wójta oraz protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji wydawane są na pisemny wniosek zainteresowanego, po uiszczeniu opłaty odpowiadającej kosztom ich udostępnienia.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do uchwał i protokołów posiedzeń Zarządu Gminy Miękinia.

R o z d z i a ł 2

R o z d z i a ł 3

Wójt

§ 53

1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

2. Zasady i tryb wyboru oraz odwołania Wójta określają ustawy.

§ 54

Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz wykonuje inne zadania określone ustawami.

§ 55

1. Wójt, jego zastępca, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy współpracują z komisjami, a w szczególności zapewniają: (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/26/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 55 ust. 1 w części obejmującej zwrot: “jego zastępca, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy”).

1) przedstawianie projektów uchwał kierowanych przez Wójta pod obrady Rady,

2) informowanie komisji o stanowisku Wójta oraz pracach podejmowanych w sprawach będących przedmiotem działania komisji.

2. Wójt udziela radnym pomocy niezbędnej dla wykonywania mandatu, a w szczególności:

1) dostarcza dostępne materiały,

2) zapewnia udział kompetentnych przedstawicieli Urzędu Gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych w spotkaniach radnych z mieszkańcami.

D z i a ł IV

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 56

1. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa i osiedla.

2. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych gminy.

§ 57

1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy oraz o zmianie jej granic rozstrzyga Rada, stosując następujące zasady:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia i podziału, a także zmiany granic jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy tej części obszaru Gminy, który jednostka pomocnicza obejmuje lub ma objąć albo organ Gminy,

2) inicjatywa mieszkańców, o której mowa w punkcie 1, powinna uzyskać poparcie przynajmniej 10% mieszkańców obszaru Gminy, którego inicjatywa ta dotyczy, mających czynne prawo wyborcze do organów jednostki pomocniczej, a w przypadku utworzenia jednostki – do organów Gminy,

3) poparcie, o którym mowa w punkcie 2, winno zostać wyrażone przez złożenie własnoręcznego podpisu pod tekstem zawierającym inicjatywę, z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL,

4) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt biorąc pod uwagę zgłoszone w tej mierze propozycje,

5) przebieg granic jednostek pomocniczych Gminy – w miarę możliwości – winien uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i istniejące więzi społeczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych ust. 1 stosuje się odpowiednio.

D z i a ł V

Pracownicy samorządowi

§ 58

1. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie mianowania są:

– Kierownicy referatów Urzędu Gminy, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, oraz pracownicy Urzędu Gminy zatrudnieni na następujących samodzielnych stanowiskach:

– Stanowisko ds. kancelaryjnych – KANC

– Radca prawny – RP

– Administrator sieci komputerowej – ASK

– Stanowisko ds. gospodarowania mieniem gminnym – GMG

– Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy – ORG

– Stanowisko ds. ewidencji ludności – EL

– Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i rozliczeń – DGR

– Stanowisko ds. zamówień publicznych – ZP

– Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych – KADR

2. Przed mianowaniem na stanowisko wymienione w ust. 1 pracownik samorządowy może być zatrudniony na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na okres nieprzekraczający trzech lat.

§ 59

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.

§ 60

Tracą moc uchwały Rady Gminy w Miękini:

– nr XIX/141/96 z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Miękinia,

– nr XXII/169/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miękinia,

– nr XXIII/189/96 z dnia 25 lipca 1996 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miękinia,

– nr XXIII/190/96 z dnia 25 lipca 1996 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Gminy Miękinia,

– nr XXVII/239/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miękinia,

– nr XXVIII/252/97 z dnia 13 lutego 1997 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Gminy Miękinia,

– nr VIII/37/99 z dnia18 lutego 1999 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Miękinia nr XXVIII/252/97 z dnia 13 lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miękinia,

– nr XI/64/99 z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Miękinia nr XXVIII/252/97 z dnia 13 lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miękinia,

– nr XXXIX/268/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/252/97 Rady Gminy Miękinia z dnia 13 lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miękinia.

§ 61

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Miękini z dnia 6 kwietnia 2004 r. (poz. 1564)