1563

UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Szewce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:

§ 1

Nienazwanej ulicy w Szewcach nadaje się nazwę:

Rzemieślnicza (numer geodezyjny: 538/25, 538/58).

§ 2

Położenie ulic przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

HENRYK IDACZYK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 31 marca 2004 r. (poz. 1563)