1560

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 1 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

stanowiącymi własność Gminy Wrocław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2001 r. Nr 119, poz. 1554 ze zmianami, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2001 r. Nr 88, poz. 1175, z 2002 r. Nr 34, poz. 873, Nr 137, poz. 1893 i Nr 231, poz. 3196 oraz z 2003 r. Nr 101, poz. 1949) wprowadza się zmiany następujące:

1) w § 8:

a) w ust. 1 po wyrazach “nie wyższej niż 80%, z zastrzeżeniem ust. 2” dodaje się przecinek oraz wyrazy “ust. 6”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie następujące:

“2. W granicach określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6 oraz § 14, o wysokości bonifikaty postanawia Prezydent Miasta”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu następującym:

“6. W przypadku sprzedaży nieruchomości w warunkach opisanych w ust. 1 pkt 5 wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od ceny sprzedaży”;

2) w § 14 w ust. 1 pkt 1 liczbę “95%” zastępuje się liczbą “97%”;

3) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu następującym:

Ҥ 20a

Najemcom garaży w budynkach oraz w zespołach garażowych, których umowy najmu trwają nie krócej niż 3 lata, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli garaże te zostaną przeznaczone do sprzedaży. § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

JACEK OSSOWSKI