1550

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2004 rok

oraz prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Bardo

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 r. w sprawie powołania przewodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił:

wydać pozytywną opinię o:

1) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwały nr XIII/92/04 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na 2004 rok,

2) załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształtowania się kwoty długu publicznego Gminy Bardo.

Uzasadnienie

W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały nr XIII/92/04 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na 2004 rok Skład Orzekający stwierdził, co następuje:

W przedmiotowej uchwale zaplanowano:

1. dochody budżetowe 7.003.500 zł

2. wydatki budżetowe 7.819.696 zł

w tym: obsługa długu (odsetki i poręczenia) 87.296 zł

3. deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2) 816.496 zł

4. przychody z tyt. kredytu 1.286.570 zł

5. rozchody z tyt. spłaty kredytów i pożyczek 470.374 zł

Rada Miejska w Bardzie uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 816.196 zł. Zgodnie z postanowieniami § 3 uchwały budżetowej źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, a zatem również deficytu budżetu, będą przychody z tytułu kredytu. Wymienione źródło pokrycia deficytu jest zgodne z art. 112 ust. 2 u.f.p. W 2004 roku spłata kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 470.374 zł nastąpi z bieżących dochodów gminy. W uchwale budżetowej (w załączniku nr 3) ujęto wydatki na obsługę długu w wysokości ogółem 87.296 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy kwoty długu (załącznik nr 5) wynika, że na koniec 2004 roku dług będzie dotyczyć zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przewidywana kwota długu na koniec 2004 roku wynosi 2.159.575 zł, co stanowi 32,0% planowanych w tym roku dochodów budżetowych. Dług przewidywany zarówno na koniec 2004 roku, jak i w kolejnych latach objętych prognozą długu, nie przekracza 60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. górnej granicy określonej w art. 114 ustawy o finansach publicznych.

W 2004 roku wskaźnik udziału łącznej kwoty przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek (470.375 zł) wraz z należnymi w danym roku odsetkami (87.296 zł) w planowanych dochodach budżetowych nie przekroczy ustawowej granicy 15% (art. 113 ust. 1 u.f.p.) i wyniesie 8,3%, a w latach 2005–2010 wskaźnik ten przewidywany jest w granicach od 8,0% do 4,1%.

Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

PRZEWODNICZĄCY

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

HENRYK KAMIENIECKI