1549

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 5 kwietnia 2004 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta

i gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu miasta i gminy

Świerzawa na 2004 rok prognozy kwoty długu

Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 r. w sprawie powołania przewodniczących i członków składów orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający postanowił:

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu miasta i gminy Świerzawa na 2004 rok prognozy kwoty długu.

Uzasadnienie

Uchwała nr XV/89/2004 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2004 rok zmieniona uchwałą nr XVII/98/2004 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z 24 marca w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2004 z 28 stycznia 2004 r. wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze odpowiednio w dniu 2 lutego 2004 r. i 29 marca 2004 r.

W budżecie gminy zaplanowano:

1. dochody w wysokości – 10.516.065 zł

2. wydatki w wysokości – 12.098.843 zł

3. deficyt budżetu gminy – 1.582.778 zł

4. przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – 2.220.000 zł

5. rozchody związane ze spłatą przypadających w 2004 roku

rat pożyczki z NFOŚiGW i kredytów – 637.222 zł

Do uchwały budżetowej, zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych załączona została prognoza kwoty długu Miasta i Gminy Świerzawa w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych, z której wynika, że kwota długu na koniec 2004 wyniesie 3.279.722 zł. Na kwotę tę składają się pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredyty w Banku BISE O/Wałbrzych, Banku Milenium 0/Jelenia Góra oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w 2004 roku. Łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami mieści się w granicach określonych w art. 113 ustawy o finansach publicznych. Natomiast kwota długu w relacji do dochodów miasta i gminy planowanych na 2004 rok stanowi 31,18% i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia gminy ustalonej w art. 114 ustawy o finansach publicznych, która wynosi 60%. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu nastąpi w roku 2008.

Prognozowana kwota długu Miasta i Gminy Świerzawa na koniec 2004 roku nie obejmuje innych zobowiązań z tytułów określonych w art. 10 ustawy o finansach publicznych, tj. z:

– wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,

– przyjętych depozytów,

– wymagalnych zobowiązań:

a) jednostek budżetowych,

b) wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Uchwała niniejsza, zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, powinna być opublikowana w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej.

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCY

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

KRYSTYNA WRZOSEK