1541

UCHWAŁA RADY POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych

Na podstawie art. 12 pkt 7, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124) uchwala się, co następuje:

§ 1

Za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1–3.

ustala się opłaty pobierane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi.

§ 2

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg powiatowych, o których mowa w § 1 punkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, poboczy, placów, ścieżek

rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych – 0,50 zł

2) jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych – 2,00 zł

3) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 4,00 zł

4) jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia – 8,00 zł

2. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego

– teren zielony, inne elementy pasa

drogowego – 0,50 zł

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godz. jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/13/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 3).

4. Przy zajęciu pasa drogowego na prawach wyłączności stosuje się stawki pomniejszone o 80%.

§ 3

1. Za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące stawki roczne opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

Lp.

Lokalizacja

Lokalizacja urządzenia

w poprzek

drogi

wzdłuż jezdni

w jezdni

poza

jezdnią

1.

Poza obszarem zabudowanym

20

16

8

2.

W obszarze zabudowanym

10

8

4

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia – w wysokości 180 zł.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/13/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 3).

§ 4

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

a) poza obszarem zabudowanym – 0,50 zł

b) w obszarze zabudowanym – 0,20 zł

2) reklamy – 1,00 zł

3) reklamy (szyldy( o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2 umieszczone w przestrzeni pasa drogowego – 0,10 zł

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/13/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 1 pkt 3),

4) handel okazjonalny (stoiska tymczasowe) – 0,50 zł

5) ogródki przed punktami gastronomicznymi – 0,10 zł

2. Nie pobiera się opłaty w przypadku prowadzenia akcji promocyjnej o charakterze społecznym (pod warunkiem, ze akcja nie jest związana z promocją przedsiębiorcy, jego marki i towarów). (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-2/13/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 2).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotoryjskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

JAN KOTYLAK