1538

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Legnickiego z dnia 26 października 1998 r. w sprawie uznania określonych tworów przyrody

za pomniki przyrody (Dz. Urz. Nr 29 Województwa Legnickiego, poz. 259)

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 6 lit. a i art. 32 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje:

§ 1

W § 1 rozporządzenia Wojewody Legnickiego z dnia 26 grudnia 1998 r. w sprawie uznania określonych tworów przyrody za pomniki przyrody uchyla się następującą pozycję:

13) buk zwyczajny o obwodzie 330 cm rosnący na terenie Nadleśnictwa Głogów, Leśnictwo Głogówko, Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy HM Głogów w Leśnej Dolinie, gmina Kotla.

§ 2

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

STANISŁAW ŁOPATOWSKI