R o z d z i a ł III

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających

§ 9

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od RP-1 do RP-5 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – uprawy polowe,

2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również zabudowy związanej z produkcją rolniczą.

§ 10

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RL-1 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – lasy, zadrzewienia i zakrzewienia,

2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również z zabudowy związanej z produkcją leśną.

§ 11

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RZ-1 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – łąki i pastwiska,

2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również z zabudowy związanej z produkcją leśną.

§ 12

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W-1 ustala się przeznaczenie na ciek melioracji szczegółowych.

§ 13

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KA-1a i KA-1b ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: droga kl. A (autostrada płatna A-8)

2) uzupełniające:

a) urządzenia związane z obsługą i ochroną drogi,

b) urządzenia związane z obsługą ruchu,

c) urządzenia związane z ochroną środowiska,

d) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, należy stosować postanowienia zawarte w decyzjach administracyjnych ustanawiających lokalizację autostrady.

§ 14

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDg-1a, KDg-1b, KDg-2a, KDg-2b i KDg-3 ustala się przeznaczenie na drogi śródpolne transportu rolnego (służące do obsługi terenów rolnych).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodna z granicami władania,

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

§ 15

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDgn-4 ustala się przeznaczenie na drogę śródpolną transportu rolnego niepubliczną (służącą do obsługi terenów rolnych).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodna z granicami władania,

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.