R o z d z i a ł II

Ogólne zasady zagospodarowania terenu

§ 5

Szczególne warunki zagospodarowania terenów objętych planem, wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego.

1. Ochronie podlegają udokumentowanego stanowiska archeologiczne oraz nowo odkryte w trakcie wyprzedzających badań powierzchniowych przed realizacją autostrady (wskazane przez Inspekcję Zabytków Archeologicznych PSOZ we Wrocławiu) oraz stanowiska, do odkrycia których dojdzie przy realizacji inwestycji.

2. Na terenie udokumentowanego stanowiska archeologicznego (oznaczonego na rysunku planu) i w rejonie jego występowania, wszelkie prace ziemne należy uzgodnić z Wydziałem Zabytków Archeologicznych Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Wszelkie roboty ziemne w obrębie stanowiska można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Służby Ochrony Zabytków i zapewnieniu ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową prowadzonych przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora, wyprzedzająco przed realizacją inwestycji.

3. Wszelkie prace ziemne prowadzone (poza terenem udokumentowanego stanowiska archeologicznego i rejonu jego występowania) w obrębie obszaru objętego planem wymagają uprzedniego zgłoszenia i prowadzenia pod nadzorem archeologiczno- -konserwatorskim Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia Wydziału Zabytków Archeologicznych Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dnio- wym wyprzedzeniem. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 2.

§ 6

Szczególne warunki zagospodarowania terenów objętych planem, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.

1. Do czasu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wokół autostrady, ustala się zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w pasie do 250 m od osi autostrady.

2. Określa się orientacyjny zasięg obszarowy stref ponadnormatywnego oddziaływania autostrady na środowisko (licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni):

1) strefa zagrożeń – 50 m (zanieczyszczenia gleb, hałas),

2) strefa uciążliwości – 150 m (hałas).

3. Granice stref, o których mowa w ust. 2, określa rysunek planu.

4. Wyznacza się granice ekosystemu wodno-łąkowego na terenach położonych wzdłuż cieków wodnych.

5. Granice, o których mowa w ust. 4, określa rysunek planu.

6. W obrębie ekosystemu wodno-łąkowego obowiązują następujące wymogi:

1) obowiązek zachowania obudowy biologicznej cieków,

2) zakaz lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 3 m od linii rozgraniczającej z terenami cieków wodnych.

§ 7

Ustala się następujące zasady w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia dla terenów objętych planem.

1. Budowę sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego związanych z obsługą odcinka autostrady oznaczonego na rysunku planu symbolami: KA-1a i KA-1b.

2. Prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego wyłącznie o charakterze tranzytowym z wyjątkiem urządzeń, o których mowa w ust 1.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) dostawę wody do terenów obsługi autostrady z sieci wodociągowej wsi Tyniec Mały lub z innego źródła zaopatrzenia w wodę, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

2) zakazuje się budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3/dobę.

4. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:

1) odprowadzanie ścieków z terenów obsługi autostrady do planowanej sieci kanalizacyjnej wsi Tyniec Mały lub do innego odbiornika ścieków komunalnych, na warunkach określonych przez użytkownika sieci,

2) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę:

a) szczelnych zbiorników na nieczystości płynne – obowiązuje systematyczny i obowiązkowy wywóz nieczystości płynnych do punktu zlewnego na oczyszczani przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

b) indywidualnych systemów oczyszczania ścieków sanitarnych pod warunkiem uzyskania zgody stosownych organów,

3) po zrealizowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej, nieruchomości wyposażone w szczelne zbiorniki na nieczystości płynne obowiązuje niezwłoczne włączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku do sieci kanalizacyjnej.

5. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

1) Odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów i cieków na warunkach określonych przez ich właściciela,

2) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, na terenie własnym inwestora,

3) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 2,

4) modernizację rowów będących odbiornikami wód opadowych,

5) obowiązek pozostawienia pasa terenu o szerokości min. 3 m wolnego od zabudowy, wzdłuż górnych krawędzi rowów melioracyjnych, umożliwiającego prowadzenie prac konserwacyjnych,

6) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci urządzeń melioracji szczegółowych należy sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy,

7) obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z administratorem tych sieci.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie obiektów związanych z obsługą odcinka autostrady z istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia poprzez jej rozbudowę oraz budowę stacji transformatorowych, w zależności od potrzeb na warunkach określonych przez właściciela sieci,

2) budowę odcinka linii napowietrznej wysokiego napięcia 400 kV relacji GPZ Klecina – GPZ Pasikurowice wraz ze strefą ograniczonego użytkowania wynosząca 90 m w zależności od funkcji obiektu i zastosowanych zabezpieczeń, zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych, oraz stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń, lub zastosowanie innych niekonwencjonalnych rozwiązań.

8. W zakresie telekomunikacji ustala się:

1) lokalizowanie sieci telekomunikacji we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci,

2) dopuszcza się lokalizację telekomunikacyjnych urządzeń przekaźnikowych (konstrukcji wieżowych wraz z kontenerowym urządzeniem stacji bazowej) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami RP przy spełnieniu następujących wymogów:

a) powierzchnia działki nie może przekraczać 100 m2,

b) teren działki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający przebywanie osobom postronnym oraz umieścić czytelne szyldy i tablice ostrzegawcze,

c) realizacja dróg dojazdowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej staraniem i na koszt inwestora,

d) odległość od budynków lub budowli przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz terenów, na których mogą powstać takie budynki lub budowle, nie może być mniejsza niż 800 m,

e) odległość od terenu autostrady musi być większa niż wynosi planowana wysokość obiektu budowlanego.

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych.

§ 8

1. Oznaczenie KA określa klasyfikację drogi układu podstawowego (autostrada), oznaczenie KDg określa drogi śródpolne transportu rolnego (służące do obsługi terenów rolnych).

2. Ustala się zakaz sytuowania ogrodzeń wzdłuż dróg śródpolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDg, w odległości mniejszej niż 5 m od osi drogi.