R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar zawarty w granicach określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotem planu jest:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, linie zabudowy i gabaryty obiektów,

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

8) tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,

9) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

3. Na ustalenia, o których mowa w ust. 2, składają się:

1) Ogólne zasady zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale II,

2) Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających, zawarte w rozdziale III.

§ 2

Celem planu jest:

1) umożliwienie działalności różnorodnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań,

2) stworzenie warunków właściwych prawu lokalnemu w dziedzinie gospodarki przestrzennej, zapewniających możliwość rozwoju przez zapis ustaleń funkcjonalnych oraz regulacyjnych.

§ 3

1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,

2) przepisy szczególne – aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,

3) przeznaczenie terenu – kategorie form zagospodarowania, działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczalne w danym terenie,

4) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować na danym terenie lub obszarze w sposób określony ustaleniami planu,

5) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu w sposób określony w ustaleniach planu,

6) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,

7) autostrada – autostrada płatna A-8 (dawniej A-4) odcinek Obwodnicy Wrocławia przebiegający przez gminę Kobierzyce.

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 4

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:5000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź o różnych zasadach zagospodarowania,

3) symbole określające podstawowe przeznaczenie terenu:

a) RP – tereny upraw polowych,

b) RL – teren lasów, zadrzewień i zakrzewień,

c) RZ – teren łąk i pastwisk,

d) W – teren wód powierzchniowych,

e) KA – droga klasy A (autostrada),

f) KDg – drogi śródpolne transportu rolnego,

g) KDgn – droga śródpolna transportu rolnego niepubliczna,

4) symbole określające udokumentowane stanowiska archeologiczne,

5) granice ekosystemu wodno-łąkowego.

3. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny bądź postulatywny:

1) oznaczenia graficzne w dziale – zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu poza terenem objętym opracowaniem,

3) orientacyjny zasięg obszarowy stref ponadnormatywnego oddziaływania autostrady na środowisko,

4) oznaczenie literowe i numery cieków melioracji szczegółowych.