1505

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 18 grudnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pełczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t .Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) w związku
z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr IV/50/02 z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pełczyce uchwala się, co następuje:

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej obrębu Pełczyce.

R o z d z i a ł I

R o z d z i a ł II

R o z d z i a ł III

R o z d z i a ł IV

Przepisy końcowe

§ 24

Dla terenów określonych w § 1 ust. 1 i na załączniku wymienionym w § 4 ust. 1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami), w wysokości 30%.

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JANUSZ GARGAŁA

Załącznik do uchwały Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2003 r. (poz. 1505)