R o z d z i a ł III

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających

§ 9

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP-1 i ZP-2 ustala się przeznaczenie na park.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) tereny znajdują się w strefie “A” szczególnej ochrony konserwatorskiej (zabytkowy zespół parkowo-pałacowy, wpisany do rejestru zabytków) – obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 1,

2) wymóg kompleksowej rewaloryzacji założenia parkowego.

§ 10

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od RP-1 do RP-4 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – uprawy polowe,

2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również z zabudowy związanej z produkcją rolniczą.

§ 11

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od RP-5 do RP-8 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – uprawy polowe,

2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) tereny znajdują się w strefie “K” ochrony krajobrazu kulturowego – obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 2,

2) zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również z zabudowy związanej z produkcją rolniczą,

3) zakaz sytuowania ogrodzeń wzdłuż cieków wodnych, w odległości mniejszej niż 3 m od linii rozgraniczającej z terenem cieku.

§ 12

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od RP-9 do RP-13 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – uprawy polowe,

2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również z zabudowy związanej z produkcją rolniczą,

2) zakaz sytuowania ogrodzeń wzdłuż cieków wodnych, w odległości mniejszej niż 3 m od linii rozgraniczającej z terenem cieku.

§ 13

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od RP-1 do RP-4 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – uprawy polowe,

2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również z zabudowy związanej z produkcją rolniczą.

§ 14

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od RL-1 do RL-7 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – lasy, zadrzewienia i zakrzewienia,

2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również z zabudowy związanej z produkcją leśną.

§ 15

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RZ-1 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – łąki i pastwiska,

2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również z zabudowy związanej z produkcją rolniczą.

§ 16

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od W-1 do W-5 ustala się przeznaczenie na cieki melioracji szczegółowych.

§ 17

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KGP-1 ustala się przeznaczenie na drogę kl. GP – główna ruchu przyspieszonego (droga krajowa nr 8),

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 40 m,

2) wymóg realizacji drogi o przekroju dwujezdniowym – dwie jezdnie każda przeznaczona dla jednego kierunku ruchu o szerokości 7 m.

§ 18

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KGP-2 ustala się przeznaczenie na drogę kl. GP – główna ruchu przyspieszonego (droga krajowa nr 8).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 25 m,

2) szerokość jezdni 7 m.

§ 19

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KL-1 i KL-2 ustala się przeznaczenie na drogę kl. L (droga powiatowa nr 47897).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m,

2) szerokość jezdni 5,5 m.

§ 20

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-1 ustala się przeznaczenie na ulicę dojazdową.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

2) szerokość jezdni 5 m,

3) wymóg zachowania istniejącego drzewostanu.

§ 21

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KP-1 ustala się przeznaczenie na ciąg pieszo- -jezdny.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodna z granicami władania,

2) teren znajduje się w strefie “A” szczególnej ochrony konserwatorskiej (zabytkowa aleja topolowa) – obowiązują ustalenia § 5 ust. 3 pkt 1.

§ 22

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDg-1 ustala się przeznaczenie na drogę śródpolną transportu rolnego.

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających od 5 m do 9 m (zgodnie z rysunkiem planu),

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

§ 23

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDg-2 ustala się przeznaczenie na drogę śródpolną transportu rolnego.

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających od 5 m do 6,5 m (zgodnie z rysunkiem planu).

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

§ 24

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDg-3 i KDg-4 ustala się przeznaczenie na drogi śródpolne transportu rolnego.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodna z granicami władania,

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.