R o z d z i a ł II

Ogólne zasady zagospodarowania terenu

§ 5

Szczególne warunki zagospodarowania terenów objętych planem, wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego.

1. Dla zapewnienia właściwej ochrony dóbr kultury wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej.

2. Granice stref ochrony konserwatorskiej określa rysunek planu.

3. W obrębach poszczególnych stref obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

1) W strefie “A” szczególnej ochrony konserwatorskiej należy:

a) zachować historyczny układ przestrzenny (tj. rozplanowanie dróg, ulic, placów, linie zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych i kompozycję zieleni) oraz poszczególne elementy tego układu (tj. historyczne nawierzchnie ulic, placów i chodników, cieki i zbiorniki wodne, instalacje wodne i inne historyczne obiekty techniczne, zabudowę i zieleń),

b) dążyć do odtworzenia zniszczonych elementów zespołu,

c) dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali i bryły oraz nawiązać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej (nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną),

d) wszelkie zamierzenia i działania na obszarze strefy “A” konsultować i uzgadniać z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków.

2) W strefie “K” ochrony krajobrazu kulturowego należy utrzymywać krajobraz przyrodniczy związany przestrzennie z historycznym założeniem urbanistycznym, uwolnić jego obszar od elementów dysharmonizujących, wszelkie działania inwestycyjne należy konsultować z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków.

3) Na terenie udokumentowanego stanowiska archeologicznego (oznaczonego na rysunku planu) i w rejonie jego występowania, wszelkie prace ziemne należy uzgodnić z Wydziałem Zabytków Archeologicznych Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Wszelkie roboty ziemne w obrębie stanowiska można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Służby Ochrony Zabytków i zapewnieniu ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową prowadzonych przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora, wyprzedzająco przed realizacją inwestycji.

4) Wszelkie prace ziemne prowadzone (poza terenem udokumentowanego stanowiska archeologicznego i rejonu jego występowania) w obrębie obszaru objętego planem wymagają uprzedniego zgłoszenia i prowadzenia pod nadzorem archeologiczno- -konserwatorskim Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia Wydziału Zabytków Archeologicznych Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dnio- wym wyprzedzeniem. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 1.

§ 6

Szczególne warunki zagospodarowania terenów objętych planem, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.

1. Wyznacza się granice ekosystemu wodno-łąkowego i rzecznego na terenach położonych wzdłuż cieków wodnych.

2. Granice, o których mowa w ust. 1, określa rysunek planu.

3.W obrębie ekosystemu wodno-łąkowego i rzecznego obowiązują następujące wymogi:

1) obowiązek zachowania obudowy biologicznej cieków,

2) zakaz lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 3 m od linii rozgraniczającej z terenami cieków wodnych.

§ 7

Ustala się następujące zasady w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia dla terenów objętych planem.

1. Dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia terenu mających wyłącznie charakter tranzytowy, bez możliwości obsługi terenów objętych planem

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodociągowych zlokalizowanych na terenach inwestora o głębokości przekraczającej 30 m i poborze wody w ilości powyżej 10 m3/dobę.

3. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów i cieków, na warunkach określonych przez ich właściciela,

2) odprowadzenie wód opadowych z dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KGP i KL z uwzględnieniem obowiązku neutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych przed odprowadzeniem tych wód do odbiornika,

3) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci urządzeń melioracji szczegółowych należy sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy,

4) obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z administratorem tych sieci.

4. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:

1) budowę odcinka kanału tłocznego z planowanej głównej przepompowni ścieków, zlokalizowanej poza obszarem objętym planem, w obrębie wsi Magnice do oczyszczalni ścieków w Kobierzycach,

2) budowę odcinka kanału tłocznego z głównej przepompowni ścieków, obsługującej wieś Księginice, do planowanego układu kanalizacji sanitarnej wsi Magnice,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń gospodarki ściekowej służących obsłudze mieszkańców wsi Magnice w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.

5. W zakresie gazyfikacji ustala się:

1) utrzymanie trasy przebiegu istniejącego przewodu gazowego wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6,3 MPa relacji Ołtaszyn – Ząbkowice przebiegającego przez obszar objęty planem,

2) strefę ochronną gazociągu wysokiego ciśnienia, o którym mowa w pkt 1, o szerokości 35 m po obu stronach gazociągu, którego przebieg pokazany jest na rysunku planu,

3) obszar, o którym mowa w pkt 2, stanowi strefę, w której operator gazociągów jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu,

4) obowiązek uzgodnienia z zarządcą gazociągu, lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowę,

5) na terenach objętych strefą, o której mowa w pkt 2, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:

a) zakaz lokalizacji zabudowy,

b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy kontrolowanej,

c) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 6 m (po 3 m od osi gazociągu),

d) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji,

e) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu z zarządcą gazociągu.

6. W zakresie energii elektroenergetycznej ustala się utrzymanie trasy przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 20 kV, wraz ze strefą techniczną o szerokości 10 m licząc po 5 m od osi linii, zgodnie z przepisami branżowymi.

7. W zakresie telekomunikacji ustala się:

1) lokalizowanie sieci telekomunikacji we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci,

2) dopuszcza się lokalizację telekomunikacyjnych urządzeń przekaźnikowych (konstrukcji wieżowych wraz z kontenerowym urządzeniem stacji bazowej) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami RP przy spełnieniu następujących wymogów:

a) powierzchnia działki nie może przekraczać 100 m2,

b) teren działki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający przebywanie osobom postronnym oraz umieścić czytelne szyldy i tablice ostrzegawcze,

c) realizacja dróg dojazdowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej staraniem i na koszt inwestora,

d) odległość od budynków lub budowli przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz terenów, na których mogą powstać takie budynki lub budowle, nie może być mniejsza niż 800 m.

§ 8

1. Oznaczenie KGP określa klasyfikację dróg układu podstawowego (główne ruchu przyspieszonego), oznaczenia: KL i KD określa klasyfikację dróg układu obsługującego (lokalne, dojazdowe), oznaczenie KDg – określa drogi śródpolne transportu rolnego (służące do obsługi terenów rolnych).

2. Na terenach dróg w obrębie linii rozgraniczających ustala się:

1) zakaz realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu,

2) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury.

3. Dopuszcza się lokalizację wzdłuż dróg, oznaczonych na rysunku planu symbolem KGP urządzeń reklamowych (wielkogabarytowych tablic reklamowych) przy spełnieniu następujących wymogów:

1) obowiązująca linia zabudowy poza terenem zabudowy wsi w odległości 25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

2) wysokość nie może przekraczać 7 m.

4. Ustala się zakaz sytuowania ogrodzeń wzdłuż dróg śródpolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDg w odległości mniejszej niż 5 m od osi drogi.

5. Dla terenów dróg KDg dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.