1500

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwalania się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane:

1) budowle i budynki jako całość techniczno- -użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiące kompleksy rekreacyjno-sportowe oraz zajęte pod nie grunty, służące do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rozwoju sportu i rekreacji, pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalności, w szczególności:

a) wyciągi narciarskie orczykowe z podporami,

b) instalacje sztucznego naśnieżania,

c) nartostrady, tory saneczkowe i bobslejowe,

d) skocznie narciarskie,

e) budynki stanowiące zaplecze techniczne obsługi obiektów rekreacyjno-sportowych,

2) hale widowiskowo-sportowe,

3) schroniska górskie,

4) baseny kryte i otwarte z podgrzewaną wodą,

5) korty tenisowe,

6) boiska piłkarskie.

2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle wzniesione przez przedsiębiorcę na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ, których budowa została ukończona i oddana do użytkowania nie wcześniej niż w roku 2003.

3. Zwolnienie nie dotyczy obiektów modernizowanych.

4. Zwolnienie powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została ukończona i oddana do użytkowania, i trwa przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem § 2.

5. Przedsiębiorca występujący o zwolnienie winien dołączyć do wniosku:

1) decyzje o uzyskaniu pozwolenia na budowę,

2) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budowy.

§ 2

Kwota planowanej pomocy dla przedsiębiorcy, łącznie z pomocą uzyskaną przez niego w ciągu 3 ostatnich lat, w różnych formach, z różnych źródeł i bez względu na jej przeznaczenie, nie może przekroczyć równowartości 100 tysięcy euro.

§ 3

1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem, o jakim mowa w § 1 ust. 5, informacje dotyczące wielkości oraz przeznaczenia otrzymanej pomocy publicznej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat, poprzedzających datę, od której będzie przysługiwało zwolnienie.

2. Informacje, o jakich mowa w ust. 1, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć również na początku każdego roku podatkowego, w terminie do 15 stycznia, pod rygorem utraty prawa do zwolnienia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXII/317/2000 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ KUSZTAL