1493

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE

z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Miejska
w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą ubiegać się o przyznanie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych wchodzących w zakres zadań Gminy, a niewymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§ 2

1. W celu uzyskają dotacji na realizację zadań o charakterze ciągłym, podmioty, o których mowa w § 1, składają w Urzędzie Miejskim w terminie do dnia 15 września każdego roku wniosek, ze wskazaniem rodzaju zadań publicznych oraz kwoty wnioskowanej dotacji. Do wniosku należy dołączyć szczegółową kalkulację kosztów.

2. W celu uzyskania dotacji na realizację zadań jednorazowych, wniosek spełniający wymogi określone w ust. 1 można składać również po dniu 15 września.

§ 3

Dotacje, o których mowa w § 1, otrzymywane są na podstawie umowy, określającej opis zadania i termin jego realizacji, wysokość dotacji i tryb płatności, tryb kontroli wykonywania zadania oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji, zawartej pomiędzy Gminą Miejską w Oławie reprezentowaną przez Burmistrza a reprezentantem wnioskodawcy.

§ 4

Rozliczenie przyznawanych dotacji będzie następowało:

1. W przypadku dotowania działalności ciągłej – w formie sprawozdań z realizacji wydatków, składanych w terminach określonych w umowie o dotację.

2. W przypadku dotowania zadań jednorazowych – w formie kopii rachunków na wydatki, składanych w terminie określonym w umowie o dotację.

§ 5

Kontrolę wykonywania zleconego zadania oraz kontrole prawidłowości wydatkowania przyznanych środków przeprowadza Burmistrz, w oparciu o dokumentację źródłową podmiotu, o którym mowa w § 1 uchwały, w sposób określony w umowie o dotację.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODCZNIĄCY

RADY MIEJSKIEJ

KRZYSZTOF KŁAPKO