1491

UCHWAŁA RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO

z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu
Powiatu Lubańskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania
publiczne powiatu niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148
z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala,
co następuje:

§ 1

Powiat Lubański może zlecać podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, zwanych dalej podmiotami realizację innych zadań publicznych powiatu niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

Wysokość środków finansowych na realizację zadań zleconych określa rada powiatu w uchwale budżetowej.

§ 3

Zarząd powiatu, określa i podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu, a także w siedzibie organu powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń:

1) zakres i rodzaj zadań, które mogą być zlecone do realizacji podmiotom, o których mowa w § 1,

2) formę zlecenia zadań oraz wysokość środków publicznych na realizację poszczególnych rodzajów zadań.

§ 4

Dotacje nie będą udzielane na:

1) prowadzenie działalności gospodarczej,

2) zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zleconego zadania,

3) działalność polityczną i religijną.

§ 5

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez powiat, zarząd powiatu powołuje komisję konkursową oraz uchwala regulamin pracy komisji konkursowej.

§ 6

1. Podmioty, o których mowa w § 1, mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych. Termin składania wniosków upływa 5 września roku poprzedzającego rok budżetowy

2. Zarząd powiatu w przypadku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy:

1) rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego przez podmioty, biorąc pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada zakresowi zadań publicznych określonym w § 3, daje gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania, środki dostępne na realizację określonych zadań, rodzaje określonych zadań i korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez podmioty oraz

2) informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego zadania publicznego informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w § 5 ust. 1.

3. Szczegółowy tryb postępowania w sprawie rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1, ustali Zarząd Powiatu w drodze uchwały.

§ 7

1. Zarząd powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1) zakresie i rodzaju zlecanego zadania;

2) formie zlecenia zadania oraz wysokości środków publicznych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert.

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty;

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się, w zależności od rodzaju zadania, w prasie, Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie organu powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Ogłoszenie może także nastąpić w inny sposób zapewniający dostęp podmiotów zainteresowanych do informacji, w szczególności poprzez wykorzystanie sieci teleinformatycznej.

§ 8

1. Oferta, o której mowa w § 5 ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

2. Do oferty dołączyć należy:

1) zaświadczenie o aktualności rejestracji podmiotu,

2) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli,

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za miniony okres.

3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 9

1. W celu rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w § 7, Zarząd Powiatu powołuje Komisję Konkursową,

2. Komisja składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego.

3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

4) sprawdza staranne i terminowe wywiązywanie się przez podmioty z realizacji zadań dotychczas zleconych przez Powiat Lubański.

4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

5. Komisja konkursowa obowiązana jest w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkować się do spełniania przez oferenta wymogów określonych w uchwale oraz w ogłoszeniu, o którym mowa w § 7. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

§ 10

Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem najkorzystniejszej oferty oraz z pozostałą dokumentacją konkursową komisja konkursowa przedkłada zarządowi powiatu.

§ 11

1. Decyzję o zleceniu zadania oraz o przyznaniu dotacji podejmuje zarząd powiatu.

2. O wynikach postępowania w sprawie zlecenia zadania zarząd powiatu zawiadamia wszystkich oferentów oraz ogłasza informację w siedzibie organów powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Ogłoszenie może także nastąpić w inny sposób zapewniający dostęp podmiotów zainteresowanych do informacji, w szczególności poprzez wykorzystanie sieci teleinformatycznej.

3. Decyzja zarządu powiatu jest ostateczna.

§ 12

1. Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie określonym w § 5 ust. 1, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a zarząd powiatu zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowa o powierzenie zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż rok budżetowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do umowy).

4. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

5. Podmioty są zobowiązane do rachunkowego wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 13

1. Zarząd powiatu zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

1) stanu realizacji zadania oraz wykonania zadania zgodnie z umową;

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

2. Czynności kontrolnych dokonują pracownicy upoważnieni przez zarząd powiatu.

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

4. Na podstawie protokołu zarząd powiatu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania i wykorzystaniu dotacji kieruje do zleceniobiorcy stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

5. W przypadku, gdy zleceniobiorca nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości lub nie doprowadzi do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe przekazane na jego realizację podlegają zwrotowi do budżetu powiatu w terminie ustalonym przez zarząd powiatu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy podmiotu, któremu przekazano dotację.

§ 14

1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić i dostarczyć w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega przyjęciu przez zarząd powiatu oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie organów powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń na okres 30 dni od dnia przyjęcia.

4. Jeżeli zadanie nie zostało wykonane lub dotację przeznaczono na inne cele niż określone w umowie zarząd powiatu odmawia przyjęcia sprawozdania, odstępuje od umowy i dochodzi zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dnia jej przekazania.

5. W przypadku częściowego wykonania zadania dotacja podlega niezwłocznie zwrotowi w części proporcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania.

6. Zarząd powiatu zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania również po przyjęciu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1. W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

7. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 15

W przypadku niedotrzymania terminu rozliczenia oraz stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z celami i zasadami określonymi w umowie podmiot realizujący zadanie traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu powiatu w roku następnym oraz zobowiązany jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dnia jej przekazania.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w uchwale zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18

Traci moc uchwała nr XV/69/99 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

HALINA BIAŁOŃ