1421

INFORMACJA

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

w sprawie uchylenia koncesji na wytwarzanie ciepła dla “SKT” Sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu

W dniu 6 kwietnia 2004 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr WCC/829B/146/W/OWR/2004/JM uchylił koncesję dla “SKT” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła.

Uzasadnienie

W dniu 16 maja 2003 r. zostało wszczęte na wniosek “SKT” Sp. z o.o. postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej decyzją Prezesa URE z dnia 19 stycznia 2000 r. nr WCC/829/146/W/24/OWR/2003, na okres do dnia 20 stycznia 2010 r. z powodu prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, przy mocy zamówionej przez odbiorców mniejszej od 1 MW.

W okresie od 18 listopada 2003 r. do 5 kwietnia 2004 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, postępowanie było zawieszone.

Na podstawie wyjaśnień Przedsiębiorstwa ustalono, że dotychczasowe umowy dostawy energii cieplnej zawarte z odbiorcami ciepła zostały rozwiązane bądź wygasły, natomiast w kotłowniach zlokalizowanych w Wieliczce oraz w Blachowni, Przedsiębiorstwo zaprzestało prowadzenia działalności gospodarczej, wskutek przejęcia ww. obiektów przez Spółdzielnie Mieszkaniowe. Obecnie Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie łączna moc zamówiona przez odbiorców ciepła wynosi 770 kW.

Stosownie do art. 32 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, brak jest obowiązku posiadania koncesji w zakresie wytwarzania ciepła, gdy wielkość mocy zamówionej przez odbiorców ciepła nie przekracza 1 MW.

Zgodnie z art. 155 K.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W tej sytuacji, uwzględniono wniosek Przedsiębiorstwa o uchylenie koncesji, w trybie art. 155 K.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.).

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

z siedzibą we Wrocławiu

DYREKTOR

Wincenty Rękas