1416

UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie udzielania zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań wynikających z obowiązków

określonych ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 948, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się upoważnienia Pani Władysławie Malinowskiej – zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań wynikających z obowiązków określonych ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

§ 2

Traci moc uchwała nr IV/15/96 Rady Gminy Chojnów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

DARIUSZ MENDUS