1410

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, położonych na terenie Gminy Prusice:

1) za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót za każdy dzień:

a) dróg utwardzonych:

– za zajęcie pobocza – 0,38 zł

– za zajęcie chodnika – 0,56 zł

– za zajęcie jezdni – 0,75 zł

b) dróg nieutwardzonych – 0,38 zł

2) za zajęcie przez rzut poziomy 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

a) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym – 7,50 zł rocznie,

b) w pasie drogowym w terenie zabudowanym – 11,25 zł rocznie,

3) za zajęcie przez rzut poziomy 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

a) użyteczności publicznej – 0,75 zł za każdy dzień,

b) prywatne – 1,50 zł za każdy dzień,

c) reklam – 1,13 zł za każdy dzień.

4) za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1–3 opłata za każdy dzień – 0,75 zł.

§ 2

1. Stawki opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, podwyższa się o 50% w przypadku zajęcia powyżej 20% szerokości jezdni.

2. Dla urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2, umieszczonych bez naruszania nawierzchni pasa drogowego stosuje się stawkę opłat w wysokości 80% stawki podstawowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY

MARIUSZ KIEPUL