1408

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jaworze

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 5 uchwały nr XII/63/90 Miejskiej Rady Narodowej w Jaworze z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze uchwala się, co następuje:

§ 1

W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze stanowiącym załącznik do uchwały nr XVII/101/95 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworze, zmienionej uchwałą nr XVII/123/1999 r. Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 grudnia 1999 r., uchwałą nr XXIII/175/2000 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 czerwca 2000 r. oraz uchwałą nr XIX/120/2003 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 października 2003 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 7a dodaje się § 7b w brzmieniu:

Ҥ 7b

Ośrodek realizuje zadania w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 i z 2004 r. Nr 35, poz. 305) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 45, poz. 433)”,

2) w § 12 w ust. 1 dodaje się lit. d o brzmieniu:

“d) sekcja świadczeń rodzinnych”,

3) w § 13 w ust. 1 dodaje się lit. d o brzmieniu:

“d) sekcja świadczeń rodzinnych:

– przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne,

– przygotowywanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń rodzinnych,

– sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na świadczenia rodzinne oraz rozliczanie tych środków,

– opracowywanie sprawozdań rzeczowo-finansowych”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

MARIUSZ BARAŃSKI