1404

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mieroszów oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1

Zwierzęta pozostawione bez nadzoru w miejscach publicznych będą traktowane jako bezdomne i wyłapywane przez wyspecjalizowaną firmę.

§ 2

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mieroszów odbywać się będzie każdego roku nie częściej niż raz na kwartał.

§ 3

W pojedynczych uzasadnionych koniecznością przypadkach wyłapywanie odbywać się będzie w sposób bezzwłoczny, bez uprzedniego ogłoszenia, na wezwanie osoby uprawnionej. Osobami uprawnionymi do wezwania podmiotu wyłapującego zwierzęta są: Burmistrz lub osoby przez niego upoważnione, sołtysi, policja, urzędowi lekarze weterynarii, wolno praktykujący lekarze weterynarii.

§ 4

1. W przypadku konieczności uśmiercenia któregoś z wyłapanych zwierząt można tego dokonać na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii z powodów:

1) humanitarnych – gdy uraz ciała lub objawy chorobowe nie rokują szans wyleczenia, a powodują znaczne cierpienie i ból zwierzęcia,

2) nadmiernej agresywności zwierzęcia powodującej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

2. W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia, po stwierdzeniu takiej potrzeby przez lekarza weterynarii, inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami lub innej organizacji o podobnym statutowym celu działania, funkcjonariusza policji, pracownika Służby Leśnej, strażnika Straży Łowieckiej lub strażnika łowieckiego może tego dokonać oprócz lekarza weterynarii także osoba posiadająca broń palną uprawniona do jej użycia.

§ 5

Wyłapane zwierzęta będą wywożone do schroniska dla zwierząt na terenie województwa dolnośląskiego zgodnie z umową zawartą z firmą, która wykona usługę.

§ 6

Termin okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mieroszów będzie każdorazowo podany do publicznej wiadomości w ustawowym terminie.

§ 7

W przypadku ustalenia posiadacza zwierzęcia, które zostało schwytane w trakcie wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty jego pobytu w schronisku, w tym również opieki weterynaryjnej, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru, poniesie jego właściciel.

§ 8

Opłaty, o których mowa w § 7, pobierane będą od posiadaczy zwierząt na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.

§ 9

Zwierzęta umieszczone w schronisku dla zwierząt w wyniku schwytania podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt będą zwracane ich posiadaczom po uiszczeniu przewidzianych w § 7 poniesionych kosztów.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

WIESŁAW MĄKA