1403

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 marca 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) i art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 68 ust. 1, 2 i 3, art. 73 ust. 4, art. 98 ust. 4 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003 r. Nr 80, poz. 720, Nr 80, poz. 717 i poz. 721 oraz Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VI/40/03 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica zmienionej uchwałami nr XIV/111/03 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2003 r., nr XVI/128/03 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2003 r. i nr XVIII/183/04 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lutego 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 11 ust. 6 w miejsce wyrazów “ceny określonej stosownie do art. 67 ust. 1 ustawy” wpisuje się wyrazy “po uprzednim zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży wartości prawa użytkowania wieczystego zgodnie z art. 69 ustawy”.

2. W § 25 w ust. 4 lit. b wyrazy “30%” zastępuje się wyrazami “25%”.

§ 2

Sprawy wszczęte, lecz niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały prowadzi się na podstawie jej przepisów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

CZESŁAW KOZAK