1396

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla “Lucień – Osiedle” w Oleśnicy; obejmującej obszar

położony przy ul. Osiedle

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-
-19/15/04 z dnia 9 kwietnia 2004 r. stwierdzono częściową nieważność uchwały: tytułu w słowach “zmiany (...) szczegółowego”; § 1 pkt 1 słowa: “zmianę (...) szczegółowego”, pkt 2 w zd. pierwszym słowa: “zmiany”, w zd. drugim słowo: “zmianą”; § 2 pkt 1 wers pierwszy słowa: “zmiany”, § 3 pkt 1 słowa: “zmiany (...) szczegółowego”, pkt 3 słowa: “zmiany”, pkt 4 słowa: “zmianą (...) szczegółowego”, § 5 słowa: “ogólnego” i § 12 w słowach “objętej niniejszym planem” oraz w załączniku słowa “zmiany”).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), w związku z uchwałą nr XLI/310/2002 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica, Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla “Lucień – Osiedle” w Oleśnicy, obejmującą obszar przy ul. Osiedle i ul. Łukanowskiej, działki o nr ewid. 98.32 / 1-5.

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek w skali 1:500, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Na rysunku oznaczono granice obszaru objętego zmianą planu oraz określono ustalenia przedstawione w formie graficznej.

§ 2

1. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie:

– przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

– terenów przeznaczonych pod realizację celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny;

– granic i zasad zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie;

– zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczających tereny tej infrastruktury;

– lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linii zabudowy i gabarytów obiektów, a także maksymalnych lub minimalnych wskaźników intensywności zabudowy;

– zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane;

– szczególnych warunków zagospodarowania terenów, w tym zakazu zabudowy, wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody;

– tymczasowych sposobów zagospodarowania oraz użytkowania terenu.

2. W stosunku do zakresu przedmiotu ustaleń zmian planów, określonego w § 3 uchwały nr XLI/310/ /2002 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów na terenie miasta Oleśnica, po rozpatrzeniu i przebadaniu specyfiki występujących problemów dotyczących zagospodarowania terenu oraz warunków środowiskowych występujących na obszarze planu, przedmiot ustaleń planu nie przewiduje:

– wyznaczenia terenów, które mogą być przeznaczone pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2 – w gminach o liczbie mieszkańców do 20 000, oraz o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 w gminach o liczbie mieszkańców ponad 20 000;

– wyznaczania terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych;

– granic obszarów:

1) zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

2) granic obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

3) przekształceń obszarów zdegradowanych.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla “Lucień – Osiedle” obejmującej teren, o którym mowa w § 1 uchwały;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Oleśnicy.

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu na mapie w skali 1:500, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla “Lucień – Osiedle”, w granicach określonych w § 1 uchwały.

§ 4

Obszar planu obecnie użytkowany na uprawy ogrodowe, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną. Na rysunku planu teren ten oznaczono symbolem MN. Jako funkcję uzupełniającą dopuszcza się ulicę wewnętrzną i usługi nieuciążliwe.

§ 5

Ustalenia w zakresie komunikacji.

Usytuowana od strony południowej ul. Łukanowska, stanowiąca obecnie drogę polną o szerokości około 5 m, według planu ogólnego, przewidziana jest do modernizacji na ulicę o klasie technicznej zbiorczej. Rozbudowa drogi przewidziana jest na terenie położonym poza granicami miasta Oleśnica, w związku z czym nie wyznacza się rezerwy terenowej na działkach nr 98.32 / 3 i 5. Obsługę komunikacyjną obszaru planu dopuszcza się zarówno od ulicy Osiedle jak i ul. Łukanowskiej. W wypadku podziału obszaru planu na mniejsze działki, dojazdy zapewnić od ul. Łukanowskiej, przez ulicę wewnętrzną, której finansowanie budowy, utrzymania i zarządzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należeć będzie do zarządcy terenu.

§ 6

Zasady i warunki zagospodarowania terenu.

1. Teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolno stojącą. Przedstawiony na rysunku planu podział na działki budowlane nie jest obowiązujący. Przy zmianie podziału należy przestrzegać następujących zasad:

– min. szerokość działki = 25 m,

– min. wielkość działki = 400 m2 .

2. Na działkach dopuszcza się funkcję usługową, nieuciążliwą, wbudowaną w obiekty mieszkalne. Usługi nie mogą przekraczać 30% powierzchni ogólnej obiektu. Zakazuje się budowy wolno stojących obiektów usługowych.

3. Dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, pod warunkiem:

· usytuowania na zapleczu, w odległości co najmniej 10 m od domu mieszkalnego,

· nieprzekroczenia powierzchni zabudowy = 30 m2,

· wysokości I kondygnacji,

· nawiązania cechami architektonicznymi do budynku mieszkalnego.

4. Części frontowe działek należy zagospodarować zielenią dekoracyjną, różnogatunkową, średniowysoką. Wzdłuż ulicy Łukanowskiej, przy granicy działek, przewidzieć żywopłoty formowane, o wysokości 170 – 200 cm.

§ 7

Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej:

1. Formą i detalem projektowana zabudowa powinna nawiązywać do architektury tego regionu, bez ograniczeń w zakresie stosowania materiałów. Dachy wysokie, o symetrycznych połaciach, nachyleniu pod kątem od 350 do 500, kryte dachówkami ceramicznymi lub innymi materiałami w kolorze ceramiki naturalnej.

2. Należy stosować rzuty poziome budynków o obrysie prostokątnym, z dopuszczeniem ryzalitów i dobudówek akcentujących główne funkcje obiektów (np. ganków i werand). Bryły projektowanych budynków winny posiadać cechy kompozycji horyzontalnej, z mocno wysuniętymi okapami.

3. Wysokość zabudowy nie może przekraczać:

– I kondygnacji, obiektów z niewykorzystanym poddaszem,

– II kondygnacji, obiektów z użytkowym poddaszem.

Dopuszcza się zastosowanie ścianek kolankowych o wysokości do 60 cm.

W wypadku podpiwniczenia domu, poziom posadzki parteru nie może przekraczać 70 cm, w stosunku do przyległego terenu.

§ 8

Teren objęty planem położony jest w granicach obszaru wysokiej ochrony (OWO) głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 322 “Oleśnica”. Ustala się obowiązek szczególnego zabezpieczenia gruntów przed zanieczyszczeniami.

§ 9

Obszar planu należy traktować jako teren obserwacji archeologicznej o domniemanym występowaniu reliktów archeologicznych. W związku z tym przed przystąpieniem do prac ziemnych, związanych z realizacją inwestycji na terenie objętym planem, inwestor zobowiązany jest powiadomić, z 7-dniowym wyprzedzeniem, Inspekcję Zabytków Archeologicznych, Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków z siedzibą we Wrocławiu, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.

§ 10

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Zaopatrzenie w wodę z ujęć komunalnych, z istniejących wodociągów znajdujących się w ulicy Łukanowskiej i ulicy Osiedle.

2. Nieruchomości położone na obszarze planu należy podłączyć do systemu kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki do oczyszczalni komunalnej.

3. Odprowadzanie wód opadowych przewidzieć do sieci komunalnej kanalizacji deszczowej, znajdującej się w ulicy Osiedle.

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną, na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

5. Zaopatrzenie w ciepło projektowanych budynków należy przewidywać z kotłowni indywidualnych, z wymogiem stosowania urządzeń o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń powietrza.

6. Zaopatrzenie w gaz wymaga rozbudowy sieci w tym rejonie, według warunków technicznych wydanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

7. Zbieranie odpadów komunalnych do pojemników, dla których należy wybudować trwałe osłony, wkomponowane w ogrodzenia frontowe działek. Usuwanie odpadów według ustaleń gminnego planu gospodarki odpadami.

§ 11

Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, do czasu ich zagospodarowania zgodnie ze zmianą plan, należy wykorzystywać w sposób dotychczasowy, tj. na cele upraw ogrodowych.

§ 12

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu przez Burmistrza Miasta Oleśnicy opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 20%, do zastosowania w razie zbycia przez właściciela nieruchomości objętej niniejszym planem.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

RYSZARD ZELINKA

Załącznik do uchwały Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2004 r. (poz. 1396)