1395

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla “Rataje – Północ” w Oleśnicy; obejmującej obszar

położony w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz rzeki Oleśnica

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-
-19/14/04 z dnia 9 kwietnia 2004 r. stwierdzono częściową nieważność uchwały: tytułu w słowach “zmiany (...) szczegółowego”; § 1 pkt 1 słowa: “zmianę (...) szczegółowego”, pkt 2 w zd. pierwszym słowa: “zmiany”,
w zd. drugim słowa: “zmianą”; § 2 pkt 1 wers pierwszy słowa “zmiany”,
§ 3 pkt 1 słowa: “zmiany (...) szczegółowego”, pkt 3 słowa: “zmiany”,
pkt 4 słowa “zmianą (...) szczegółowego”, § 5 pkt 1 słowa: “ogólnym (...) szczegółowego”; § 9 słowa: “ogólnego” i § 14 w słowach “objętej niniejszym planem” oraz w załączniku słowa: “zmiany”,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), w związku z uchwałą nr XLI/310/2002 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica, Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla “Rataje – Północ”, obejmującą obszar położony w rejonie ul. Wojska Polskiego i rzeki Oleśnica.

2. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek w skali 1: 500, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Na rysunku oznaczono granice obszaru objętego zmianą planu oraz określono ustalenia przedstawione w formie graficznej.

§ 2

1. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie:

– przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

– terenów przeznaczonych pod realizację celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny;

– granic i zasad zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie;

– zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczających tereny tej infrastruktury;

– lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linii zabudowy i gabarytów obiektów, a także maksymalnych lub minimalnych wskaźników intensywności zabudowy;

– zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

– szczególnych warunków zagospodarowania terenów, w tym zakazu zabudowy, wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody, oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych;

– tymczasowych sposobów zagospodarowania oraz użytkowania terenu;

2. W stosunku do zakresu przedmiotu planu określonego w § 3 uchwały nr XLI/310/2002 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów, po rozpatrzeniu i przebadaniu specyfiki występujących problemów dotyczących zagospodarowania terenu oraz warunków środowiskowych występujących na tym obszarze, przedmiot ustaleń planu nie przewiduje:

– wyznaczenie terenów, które mogą być przeznaczone pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2 – w gminach o liczbie mieszkańców do 20 000, oraz o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 w gminach o liczbie mieszkańców ponad 20 000,

– granice obszarów:

1) zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

2) granic obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

3) przekształceń obszarów zdegradowanych.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dla osiedla “Rataje – Północ”, obejmującej teren o którym mowa w § 1 uchwały,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Oleśnicy,

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu na mapie w skali 1:500, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty zmianą miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla “Rataje – Północ” w Oleśnicy, w granicach określonych w § 1 uchwały,

5) działalności gospodarczej nieuciążliwej należy przez to rozumieć wszelką działalność gospodarczą, związaną z produkcją i magazynowaniem, pod warunkiem niepowodowania znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

§ 4

1. Podstawowymi funkcjami przewidywanymi na obszarze planu są:

· mieszkalnictwo jednorodzinne, na terenie oznaczonym na rysunku symbolem MN,

· działalność gospodarcza nieuciążliwa, oznaczonym na rysunku symbolem PUn,

· usługi komercyjne w zakresie handlu nowymi pojazdami samochodowymi oznaczonym symbolem UCh,

· ulica wewnętrzna, oznaczona na rysunku planu symbolem KW,

· zieleń niska oznaczona na rysunku planu symbolem ZN,

· rezerwa terenowa pod modernizację ulicy Wojska Polskiego, oznaczona na rysunku planu symbolem KGr.

2. Funkcjami uzupełniającymi mogą być:

– urządzenia infrastruktury technicznej,

– zieleń urządzona z przeznaczeniem na rekreację i sport,

pod warunkiem:

– nieprzekroczenia 20% powierzchni przeznaczonej pod funkcję podstawową, na poszczególnych terenach oznaczonych symbolem literowym,

– niepowodowanie ograniczania działalności funkcji podstawowej,

– niespowodowania uciążliwości, przekraczającej dopuszczalne wielkości, poza granice własności danej nieruchomości.

§ 5

Ustalenia w zakresie komunikacji.

1. Przebiegająca wzdłuż południowej granicy obszaru planu ulica Wojska Polskiego stanowi drogę krajową nr 8, relacji Wrocław – Warszawa, w planie ogólnym miasta Oleśnicy określonej jako ulica klasy głównej – obszarowej (G0). Ustala się zakaz bezpośrednich połączeń obszaru planu z drogę krajową nr 8. Na rysunku planu wydzielono pas terenu oznaczony symbolem KGr, który stanowi rezerwę pod modernizacje drogi krajowej nr 8, według ustaleń planu szczegółowego osiedla Rataje – Północ.

2. Od strony zachodniej projektowana jest ulicą klasy zbiorczej, obszarowej (Zo1/2). Obszar planu może być połączony z projektowaną ulicą zbiorczą tylko jednym zjazdem z drogi wewnętrznej, w miejscu określonym na rysunku planu. Ulica wewnętrzna będzie obsługiwać tereny oznaczone symbolami PUn, UCh i MN.

§ 6

Zasady zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej.

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN przeznacza się pod funkcje mieszkaniową, w zabudowie wolno stojącej. Ustala się projektowany poziom parteru (ppp) budynku powyżej rzędnej = 145,2 m n.p.m.

2. Otoczenie budynku należy zagospodarować zielenią dekoracyjną. Teren położony poniżej granicy terenów zalewowych (144,60 m n.p.m.) użytkowany może być tylko na zieleń niską.

3. Dla pojemników na odpady bytowe należy wybudować trwałe osłony, wkomponowane w ogrodzenia frontowe działek.

Zasady zagospodarowania terenów o funkcji produkcyjnej i usługowej.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem PUn, UCh przeznaczonym pod lokalizację budynków produkcyjnych, magazynowych i usługowych, usytuowanie poszczególnych obiektów należy przewidzieć wg jednorodnej koncepcji przestrzennej, zakładając układ wyeksponowany w stronę ul. Wojska Polskiego. Przestrzeń pomiędzy poszczególnymi obiektami należ nasycić zielenią wysoką, obniżającą się stopniowo w kierunku rzeki Oleśnica.

5. Ustala się projektowany poziom parterów (ppp) budynków i sytuowania urządzeń technicznych na terenie powyżej rzędnej = 144,8 m n.p.m. Na rysunku planu wyznaczono granice dopuszczalnego nasypu, dla umożliwienia inwestowania, zabezpieczonego przed wodami powodziowymi.

6. Przy wjeździe z ulicy wewnętrznej przewidzieć place przedwejściowe oraz miejsca parkingowe. Ustala się obowiązek zapewnienia na terenie własnym odpowiedniej wielkości parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych.

7. Pasy terenu pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulic a liniami zabudowy należy zagospodarować ziele- nią. Celem zapewnienia ekspozycji obiektów od strony ulic drzewa i krzewy formować w różnogatunkowe kępy, na przemian z partiami zieleni niskiej.

8. Wody opadowe z terenów narażonych na zanieczyszczenie, przed odprowadzeniem do odbiorników, należy oczyścić z substancji ropopochodnych i innych szkodliwych.

Zasady zagospodarowania użytku ekologicznego

9. Fragment terenu oznaczony na rysunku planu symbolem ZN stanowi użytek ekologiczny, przebiegający wzdłuż rzeki Oleśnica. Należy użytkować go na łąkę, z zakazem zabudowy i sadzenia drzew oraz krzewów.

§ 7

Uwarunkowania w zakresie architektury.

1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej:

1) wysokość budynku nie może przekraczać II kondygnacji, w tym użytkowe poddasze;

2) budynek powinien posiadać dach stromy o spadku od 370 do 450, kryty dachówką ceramiczną lub materiałami w kolorze ceramiki naturalnej;

3) formą i detalem projektowana zabudowa powinna nawiązywać do architektury tego regionu, bez ograniczeń w zakresie stosowania materiałów;

4) bryły projektowanych budynków winny posiadać cechy kompozycji horyzontalnej.

2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy produkcyjnej i usługowej:

1) maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 10,0 metrów,

2) budynki powinny posiadać dachy o spadkach od 250 do 300 i pokryciu połaci materiałami w kolorze grafitowym,

3) nie określa się jednorodnych zasad kształtowania zabudowy; forma i charakter architektoniczny projektowanych obiektów winny odpowiadać ich funkcjom, bez ograniczeń w zakresie rodzaju konstrukcji i stosowanych materiałów,

4) elementy małej architektury należy projektować wg jednorodnej koncepcji, z dominacją materiałów ceramicznych.

§ 8

Ustalenia w zakresie ochrony dóbr kultury.

1. Zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu, dla obszaru planu ustala się strefę “K” ochrony krajobrazu, zobowiązującą inwestorów do nawiązania i zharmonizowania nowej zabudowy do historycznego układu przestrzennego przyległego terenu. W szczególności postulat ten dotyczy zachowania walorów krajobrazowych doliny rzeki Oleśnica. Wszystkie inwestycje naziemne, na etapie projektu budowlanego, należy uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków we Wrocławiu.

2. Obszar planu należy traktować jako teren obserwacji archeologicznej o domniemanym istnieniu reliktów archeologicznych. W związku z tym przed przystąpieniem do prac ziemnych, związanych z realizacją inwestycji na terenie objętym planem, inwestor zobowiązany jest powiadomić, z 7-dniowym wyprzedzeniem, Inspekcję Zabytków Archeologicznych, Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków z siedzibą we Wrocławiu, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.

§ 9

Na rysunku planu oznaczono, w oparciu o ustalenia planu ogólnego miasta Oleśnica, tereny zalewowe, określone na rzędnej + 144.60 m n.p.m. wg stanu określonego w 1993 roku. Obszar znajdujący się w zasięgu zalewu wód powodziowych uwarunkowany jest przepisami szczególnymi, które zapewniać będą ochronę przed powodzą oraz czystość wód i powierzchni.

Ustala się zakaz budowy, trwałego inwestowania oraz sadzenia drzew i krzewów.

§ 10

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Sieci komunalne infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających projektowanej ulicy klasy zbiorczej Zo1/2.

2. Zaopatrzenie w wodę z ujęć komunalnych, z projektowanego wodociągu w ulicy zbiorczej Zo1/2. Warunki techniczne podłączenia nieruchomości określone zostaną przez zarządcę sieci.

3. Nieruchomości położone na obszarze planu, docelowo należy podłączyć do systemu kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki do oczyszczalni komunalnej. Ewentualne ścieki przemysłowe, po wstępnym oczyszczeniu odprowadzić do sieci kanalizacji komunalnej na warunkach określonych przez administratora sieci i oczyszczalni.

4. Odprowadzanie wód opadowych przewidzieć na tereny własne.

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń energetycznych znajdujących się na obszarze planu. W zależności od wielkości zapotrzebowania energii elektrycznej dla zasilania obszarów przeznaczonych pod zabudowę usługowo-produkcyjną (UPn i UCh) należy zarezerwować teren pod stację transformatorową na terenie własnym inwestora.

6. Zaopatrzenie w gaz wymaga rozbudowy sieci w tym rejonie, według warunków technicznych wydanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

7. Zaopatrzenie w ciepło projektowanych inwestycji należy przewidywać z kotłowni indywidualnych, z wymogiem zastosowania urządzeń o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń powietrza.

§ 11

Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, należy wykorzystywać w sposób dotychczasowy, tj. na cele użytkowania rolniczego.

§ 12

W projektach inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie gruntów przed zanieczyszczeniami, z uwagi na położenie obszaru planu w granicach czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 322 “Oleśnica”. Wszelkie inwestycje produkcyjno-usługowe muszą być zabezpieczone przed awarią, w sposób gwarantujący ochronę wód podziemnych.

§ 13

Znaczne tereny objęte planem są zmeliorowane i przy wprowadzaniu zmian w zagospodarowaniu należy utrzymać założone oddziaływanie tych urządzeń. Należy zaadaptować istniejące systemy przez wprowadzenie uwarunkowań dla zabudowy lub alternatywne rozwiązania urządzeń. Działania w tym zakresie na etapie projektu technicznego uzgodnić z administratorem urządzeń. Zapewnienie utrzymania prawidłowej eksploatacji urządzeń melioracyjnych jest obowiązkiem poszczególnych właścicieli działek.

§ 14

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu przez Burmistrza Miasta Oleśnicy opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 20%, do zastosowania w razie zbycia przez właściciela nieruchomości objętej niniejszym planem.

§ 15

Stosownie do ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się, że terenem przeznaczonym dla realizacji celów publicznych jest pas terenu przeznaczony pod modernizację ulicy Wojska Polskiego, oznaczony na rysunku planu symbolem KGr.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

RYSZARD ZELINKA

Załącznik do uchwały Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2004 r. (poz. 1395)