1392

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się opłatę administracyjną za wydanie decyzji administracyjnej związanej z nabywaniem przez użytkowników wieczystych prawa własności gruntu na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209 ze zm.).

2. Wysokość opłaty administracyjnej wynosi 150,00 złotych za wydanie każdej decyzji.

3. Opłatę, o której mowa w pkt 2, uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Bolkowie lub na jego konto przed wydaniem decyzji.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

HENRYK BACZMAŃSKI