1388

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia 16 lutego 2004 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Świdnica, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz opiniowania wierzytelności
wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34a ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 7, art. 48, art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Rada Miejska w Świdnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady i tryb umarzania, odraczania terminów zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Świdnica z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) przysługujących tym jednostkom od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. wierzytelności – rozumie się przez to należności pieniężne przypadające od dłużnika ze sprzedaży towarów, usług, robót, opłat wynikających ze stosunków cywilno-prawnych, z decyzji, kar, grzywien stanowiących dochód jednostek organizacyjnych gminy,

2. dłużniku – rozumie się przez to stronę stosunku zobowiązaniowego, która powinna świadczenia na rzecz wierzyciela spełnić (osoby fizyczne i prawne oraz nieposiadające osobowości prawnej),

3. wartość wierzytelności – rozumie się przez to należność główną wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności,

4. przeciętne wynagrodzenie miesięczne – rozumie się przez to kwotę wynagrodzenia miesięcznego określoną w obwieszczeniu Prezesa GUS, w celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla roku poprzedzającego rok, w którym złożono wniosek w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty wierzytelności,

5. decyzji – rozumie się przez to wyrażenie na piśmie oświadczenia woli gminnej jednostki organizacyjnej lub uprawnionego organu w sprawie umorzenia należności lub udzielenia ulgi w jej spłacie,

6. rodzina – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo.

§ 3

1. Należności gminy mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli:

1) wierzytelności nie ściągnięto w toku prawomocnie zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców lub pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) w wyniku postępowania wyjaśniającego przez organ uprawniony wykazane zostało, że dłużnik ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów nie jest w stanie uiścić należności, a ściągnięcie jej zagroziłoby egzystencji jego oraz jego rodziny.

2. Należności gminy z tytułu zaległego czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych mogą być umarzane do wysokości udokumentowanych wydatków poniesionych przez najemcę na cele remontowe w lokalu, jeśli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

1) zaległości powstały przed 1 stycznia 2004 r., a wydatki remontowe poniesione zostały po 31 grudnia 1998 r.,

2) zakres rzeczowych wydatków dokumentowanych fakturą VAT lub rachunkiem uproszczonym potwierdzany jest przez Miejski Zarząd Nieruchomości. W przypadku dokumentowania wydatków kosztorysem powykonawczym Miejski Zarząd Nieruchomości dokonuje weryfikacji kosztorysu,

3) remont lokalu dotyczył prac, do których wykonania zobowiązany był wynajmujący lub w wyniku remontu podniesiony został standard lokalu poprzez:

a) naprawę instalacji i wyposażenia technicznego, a w szczególności naprawę i wymianę wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych (bez urządzeń odbiorczych) centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników,

b) wymianę pieców gazowych, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz tynków, jeśli przyczyny uzasadniające wymianę nie powstały z winy najemcy,

c) wykonanie w lokalu łazienki lub toalety,

d) wykonanie prac remontowych w częściach wspólnych nieruchomości. Wartość prac może być podstawą umorzenia w zakresie uzgodnionym ze wspólnotą i w części nieprzekraczającej udziału Gminy Miejskiej Świdnica we współwłasności,

4) przeprowadzony remont zgodny jest z ustaleniami technicznymi dokonanymi z zarządcą budynku, a najemca uzyskał zgodę odpowiedniego organu na użytkowanie lub gdy zaszły okoliczności określone w art. 49 prawa budowlanego dotyczącym legalizacji robót budowlanych,

5) nastąpi jednoczesne uregulowanie różnicy między kwotą wydatkowaną na remont, a należnym Gminie Miejskiej Świdnica zaległym czynszem. Umorzenie odsetek i kosztów dochodzenia należności może zostać rozpatrzone po uregulowaniu powyższej różnicy.

3. Umorzenie w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 następuje z urzędu.

4. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 następuje na pisemny wniosek dłużnika, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 2 może nastąpić pod warunkiem złożenia wniosku przez dłużnika w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2004 r.

6. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.

7. Organy właściwe do umarzania wierzytelności głównej są uprawnione do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

§ 4

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi na pisemny wniosek dłużnika biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes gminy można odroczyć termin spłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty.

W związku z trudną sytuacją na rynku pracy dopuszcza się odroczenie terminów spłaty zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne do lat trzech.

§ 5

1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uprawnieni są do:

1) umarzania w całości lub części wierzytelności do kwoty nieprzekraczającej jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia,

2) odraczania terminu spłaty lub rozkładania należności na raty do kwoty nieprzekraczającej czterokrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 maksymalnie na okres 1 roku.

2. Prezydent Miasta Świdnica na wniosek Kierownika jednostki organizacyjnej po zaopiniowaniu przez merytoryczny Departament Urzędu uprawniony jest do umarzania, rozkładania na raty lub odraczania spłaty wierzytelności przekraczających kwoty i terminy określone w § 5 ust. 1 pkt 1–2.

3. Umorzenie przez Prezydenta Miasta kwoty przekraczającej dziesięciokrotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 pkt 4, wymaga uprzednio uzyskania opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Świdnicy.

4. Umorzenie, odraczanie terminów spłaty oraz rozłożenie na raty wierzytelności przez Prezydenta Miasta (lub Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Świdnica) dotyczących radnych Rady Miejskiej w Świdnicy, Prezydenta, Zastępców Prezydenta Miasta oraz ich rodzin wymaga uprzednio uzyskania opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy.

5. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek ustawowych za zwłokę za okres od dnia wydania decyzji do dnia, który w decyzji określony został jako termin płatności.

6. Jeżeli w terminie określonym w decyzji dłużnik nie dokonał zapłaty odroczonej należności, bądź nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, terminem płatności tej raty lub odroczonej należności jest termin pierwotnie określony. Porozumienie zostanie jednostronnie rozwiązane i należność stanie się natychmiast wymagana wraz z należnymi odsetkami liczonymi od terminu pierwotnego.

7. Decyzja o umorzeniu powinna być zaopatrzona w opinię prawną o legalności decyzji, która ma być podjęta w sprawie umorzenia należności.

§ 6

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy składają Prezydentowi Miasta na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w terminie do 20. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału informacje o udzielonych ulgach.

§ 7

Umorzenia, odraczanie terminów spłaty oraz rozłożenia na raty wierzytelności wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa, a dotyczących radnych i ich rodzin, dokonuje Prezydent Miasta po uprzednim zaciągnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Wierzytelności te wynikają z posiadanych praw majątkowych radnego i ich rodzin, jako osób fizycznych i właścicieli udziałów i akcji spółek. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-22/ /34/04 z dnia 19 marca 2004 r. stwierdzono nieważność § 7).

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnica.

§ 9

Traci moc uchwała nr XXXI/370/01 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Świdnica, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MICHAŁ OSSOWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 lutego 2004 r. (poz. 1388)