1386

UCHWAŁA RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu Lwóweckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) Prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) Umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) Umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1–3.

§ 2

Opłaty, o których mowa w § 1, stanowią dochód środka specjalnego z przeznaczeniem na budowę i utrzymanie dróg powiatowych, a pobiera Zarząd Dróg

Powiatowych w Lwówku Śląskim, jako jednostka organizacyjna powiatu.

§ 3

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20%

jej szerokości – 3,00 zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20%

do 50% jej szerokości – 5,00 zł

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50%

jej szerokości do całkowitego zajęcia

jezdni – 8,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.

§ 4

1. Za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) poza terenem zabudowanym – 15,00 zł

2) w terenie zabudowanym – 40,00 zł

3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 200,00 zł

4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt 1, 2 i 3,

5) w sytuacji gdy na terenie gminy jest prowadzona inwestycja o charakterze strukturalnym stawka ta wynosi 25%.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

4. Przyjmuje się sposób naliczania opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie wydanych decyzji Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim w pierwszym kwartale każdego roku.

§ 5

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się stawkę opłat w wysokości 0,50 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego oraz innych obiektów.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni w wysokości 2,00 zł.

§ 6

Ustala się czynsz dzierżawy lub najmu dla miejsc postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (“koperta”), za jeden miesiąc:

1) na obszarze zabudowanym – 100,00 zł,

2) poza obszarem zabudowanym – 50,00 zł.

§ 7

Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lwóweckiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

PIOTR STYPUŁKOWSKI