1375

UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWONI

z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu

i zwolnień w tym podatku w roku 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 10, art. 12 ust. 4, art. 14, 15, 18 i art. 19 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach o opłatach lokalnych (M. P. z 2003 r. Nr 51, poz. 804) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych (w złotych):

1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym system zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, w tym:

1) o liczbie osi – dwie:

a) równej i wyższej niż 31 ton: 1937,76

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego za 2004 rok.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

FRANCISZEK BORYCKI