1373

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/151/2003 Rady Gminy Czernica z dnia 1 grudnia 2003 r. dotyczącej ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia

za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3, art. 19 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1683), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1

W § 2 uchwały nr XI/151/2003 Rady Gminy Czernica z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso zmienia się wyrażenie: “6%: na wyrażenie: “10%”.

§ 2 otrzymuje brzmienie: “Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10% od zebranych wpływów pieniężnych, z wyjątkiem § 1 ust. 2 pkt b, dla których wynagrodzenie określa się w wysokości 50% wpływów”.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ZENON WARDĘGA