1368

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Środa Śląska w sprawie nadania lub zmiany statutów jednostek

pomocniczych

Na podstawie art. 5a ust. 2, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Konsultacje z mieszkańcami poszczególnych sołectw w sprawie nadania lub zmiany ich statutów przeprowadza się poprzez umożliwienie zgłaszania uwag do projektu statutu lub jego zmiany, wyłożonego przez okres 30 dni w Biurze Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

§ 2

O terminie i miejscu wyłożenia projektu, o którym mowa w § 1, zawiadamia się mieszkańców właściwego sołectwa.

§ 3

Uwagi do projektu statutu lub jego zmian wnoszone są na piśmie i podlegają rozpatrzeniu przez Radę Miejską po upływie terminu, o którym mowa w § 1 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

WALDEMAR WAWRZYŃSKI