1367

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/03 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego

w Wołowie

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 i 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie targowiska miejskiego w Wołowie, stanowiącego załącznik do uchwały nr VII/59/03 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Wołowie, wprowadza się następujące zmiany:

w § 12 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

“2. Opłata targowa będzie pobierana za pośrednictwem inkasenta targowiska, wydającego pokwitowania wg kwitariusza przychodowego do godz. 12.00.

3. Opłata za rezerwację straganu, stoiska lub terenu pod nimi oraz stałymi kioskami będzie pobierana przez inkasenta wydającego jednorazowy dowód rezerwacji, płatny do 3-go każdego miesiąca do godz. 12.00”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Wołowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

ALINA JELEŃ