1363

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU

z dnia 8 marca 2004 r.

w sprawie Statutu Sołectwa Niwki Książęce

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzyborzu uchwala:

STATUT SOŁECTWA NIWKI KSIĄŻĘCE

R o z d z i a ł I

Nazwa i teren działania

§ 1

1. Ogół mieszkańców Sołectwa Niwki Książęce stanowi samorząd mieszkańców wsi.

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: Samorząd Mieszkańców Wsi Niwki Książęce.

3. Sołectwo Niwki Książęce jest jednostką pomocniczą Gminy Międzybórz.

4. Mieszkańcy Sołectwa, wraz z innymi sołectwami i mieszkańcami Międzyborza, tworzą wspólnotę samorządową Gminy Międzybórz.

5. Samorząd mieszkańców wsi Niwki Książęce działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Miasta i Gminy Międzybórz i niniejszego Statutu.

§ 2

Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Niwki Książęce.

R o z d z i a ł II

Organizacja i zakres działania

§ 3

Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie,

2) Sołtys.

§ 4

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym.

3. Rada Sołecka wspomaga działalność sołtysa.

§ 5

1. Podstawowym celem działania Sołectwa jest uczestnictwo w realizacji zadań Gminy poprzez:

1) inicjowanie działań organów Gminy,

2) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

3 kształtowanie zasad współżycia społecznego,

4 organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,

5) tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

6) umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

7) inicjowanie łączenia, podziału lub zniesienia Sołectwa,

8) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi.

2. Rada Miejska może przekazywać Sołectwu do korzystania składniki mienia komunalnego.

§ 6

Zadania określone w § 5 samorząd mieszkańców wsi realizuje przez:

1) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,

2) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej,

3) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,

4) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi,

5) powoływanie komitetów do organizacji czynów społecznych.

§ 7

1. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa,

2) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej,

3) opiniowanie celowości utworzenia, łączenia i likwidacji Sołectwa,

4) określanie przeznaczenia składników mienia komunalnego przekazanych Sołectwu oraz dochodów z tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu przez Radę Miejską,

5) określanie przeznaczenia środków finansowych, wydzielonych w budżecie Gminy do dyspozycji Sołectwa, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu,

6) wyrażanie stanowiska w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy.

2. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

R o z d z i a ł III

R o z d z i a ł IV

R o z d z i a ł V

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich

§ 21

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 22

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy.

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożności sprawowania przez Sołtysa urzędu, zebranie może zwołać członek Rady Sołeckiej.

§ 23

1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania oraz porządek obrad podaje się do wiadomości publicznej przez ogłoszenie na tablicy i w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

4. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys. Zebranie Wiejskie może wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania.

5. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

6. W przypadku braku quorum określonego w ust. 5, następne Zebranie może odbyć się po upływie 30 minut, bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu.

§ 24

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od liczby głosów “przeciw”. Głosów wstrzymujących się nie bierze się od uwagę.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Statucie.

3. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Sołtys i ogłasza je na terenie Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Z Zebrania sporządzany jest protokół, który winien być podpisany przez protokolanta i prowadzącego zebranie.

R o z d z i a ł VI

Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 25

1. Sołectwo prowadzi samodzielnie własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na zasadach określonych w Statucie Miasta i Gminy Międzybórz.

2. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów w formie diety za udział w sesji Rady Miejskiej na zasadach i w wysokości określonej przez Radę Miejską.

R o z d z i a ł VII

Nadzór nad działalnością Sołectwa

§ 26

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 27

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawują:

1) Rada Miejska w Międzyborzu,

2) Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz,

3) Komisja Rewizyjna w trybie określonym w Statucie Miasta i Gminy.

§ 28

Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:

a) dokonywanie oceny działalności Sołectwa na sesji Rady Miejskiej,

b) wyrażanie stanowiska w drodze uchwały Rady Miejskiej w sprawach realizacji statutowych zadań Sołectwa,

c) dokonywanie kontroli w zakresie gospodarki finansowej.

R o z d z i a ł VIII

Postanowienia końcowe

§ 29

O tworzeniu, łączeniu, podziale Sołectwa oraz o zmianach jego granic decyduje Rada Miejska na zasadach określonych w Statucie Miasta i Gminy.

§ 30

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady.

§ 31

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisy Statutu Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 32

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 33

Traci moc uchwała nr XV/104/04 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Niwki Książęce.

§ 34

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

HENRYK ZAWADZKI