R o z d z i a ł II

Przepisy szczegółowe

§ 6

1. Dla obszaru oznaczonego w rysunku planu symbolem Uks ustala się przeznaczenie podstawowe związane z obsługą ruchu komunikacji samochodowej, w tym w szczególności stacja tankowania paliw płynnych.

2. Funkcję towarzyszącą dla przedmiotowego obszaru stanowi zieleń o charakterze ogólnodostępnym oraz izolacyjnym w strefie wyznaczonej na rysunku planu.

3. Dla obszaru wymienionego w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) w celu wyodrębnienia obszaru na cele określone w ust. 1 należy dokonać podziału geodezyjnego nieruchomości, wg oznaczonych na rysunku planu orientacyjnych granic obszarów o różnych kategoriach przeznaczenia,

2) lokalizacja obiektów kubaturowych może być dokonywana wyłącznie w obrębie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, tj. 10,0 m od krawędzi jezdni i 20,0 m od projektowanej linii podziału nieruchomości, z możliwością sytuowania obiektów bezpośrednio przy granicy działek przyległych, istniejących i projektowanych,

3) dla urządzeń tankowania gazu płynnego dopuszcza się zbiorniki naziemne, dla pozostałych paliw wyłącznie doziemne, przy czym odległość między nimi nie może być mniejsza niż 1,5 m,

4) dopuszczalne granice lokalizowania infrastruktury związanej z tankowaniem pojazdów – z wyłączeniem pawilonu stacji – wyznaczają następujące parametry:

a) odległość od krawędzi jezdni istniejącej drogi wojewódzkiej – 10,0 m,

b) odległość od terenu związanego z zabudową mieszkaniową – 30,0 m,

c) odległość od granicy działki sąsiedniej nieprzeznaczonej pod zabudowę – 5,0 m,

d) pas terenu przeznaczony na lokalizację urządzeń o szerokości 5,0 m,

5) zezwala się na włączenie nieruchomości do drogi wojewódzkiej pośrednio, poprzez drogę gminną (nr dz. 841/dr) w miejscu wyznaczonym w rysunku planu, tj.:

a) wjazd na teren stacji należy projektować z uwzględnieniem konieczności realizacji dodatkowej, jednokierunkowej drogi serwisowej, rozpoczynając od miejsca zjazdu z drogi gminnej na działce nr 841/dr i kończąc w miejscu wyjazdu na drogę wojewódzką nr 385,

b) szerokość dodatkowej drogi serwisowej nie mniej niż 2,75 m,

c) szerokość, o której mowa w pp-cie b) musi być poszerzona do 5,0 m w obrębie stanowisk tankowania i oczekiwania,

6) powierzchnię obszaru nieobjętą powierzchnią zabudowy należy przeznaczyć na cele zieleni towarzyszącej, co oznacza, że minimum 30% powierzchni przedmiotowego obszaru winna pozostać powierzchnią biologicznie czynną,

7) dla działających na obszarze podmiotów należy przewidzieć niezbędną liczbę stanowisk parkingowych, wynikającą z przewidywanej liczby korzystających z usług, a także liczby zatrudnionych,

8) w strefach przeznaczonych na cele zieleni towarzyszącej obowiązuje bezwzględny zakaz realizacji zabudowy kubaturowej, dopuszcza się natomiast realizację “małej architektury”, urządzeń terenowych i rekreacyjnych służących korzystającym z usług tankowania.

4. Dla projektowanej na obszarze zabudowy kubaturowej ustala się następujące wymogi architektoniczno-budowlane:

1) obiekty pawilonowe stacji, myjnie itp. mogą być projektowane w technologii szkieletu stalowego obudowanego ścianami warstwowymi z uwzględnieniem następujących wymogów:

a) architektura winna być dostosowana do funkcji i charakteru obiektu,

b) wysokość obiektów – parterowe z dachami płaskimi, zharmonizowane z wiatami i zadaszeniami projektowanymi nad stanowiskami tankowania,

c) dopuszcza się także dla wymienionych obiektów wykorzystanie technologii tradycyjnej,

d) przedmiotowe obiekty winny być projektowane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia i lokalizowane poza strefą zagrożenia wybuchem,

2) dla obiektów i urządzeń związanych bezpośrednio z tankowaniem pojazdów należy spełnić dodatkowo następujące warunki:

a) łączna pojemność zbiorników gazu płynnego nie może przekroczyć 30 m3 w wersji podziemnej oraz 10 m3 w wersji naziemnej.

§ 7

1. Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem MN ustala się podstawowe przeznaczenie związane z funkcją mieszkaniową.

2. Na przedmiotowym obszarze adaptuje się istniejącą zabudowę kubaturową oraz zezwala na przebudowę, rozbudowę i modernizację, na warunkach ustalonych poniżej.

3. Na wymienionym obszarze dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych o charakterze bytowym oraz innym niesprzecznym z funkcją podstawową, a także tych, które nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko lokalne.

4. Dla istniejącej zabudowy podlegającej przebudowie lub rozbudowie oraz zabudowy projektowanej ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) wjazd na teren posesji wyłącznie w miejscu włączenia drogi serwisowej (z działki o numerze ewidenc. 841/dr), nie zezwala się na więcej niż jedno włączenie,

2) wyjazd z obszaru na drogę 385 należy projektować wspólny dla wszystkich elementów zagospodarowania w miejscu określonym na rysunku planu,

3) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10,0 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 385,

4) zezwala się na lokalizowanie na obszarze obiektów wolno stojących, lecz nie więcej niż 2, zalecane jest łączenie obiektów wspólnym dachem, lub innymi elementami podobnymi,

5) w strefie wschodniej działki należy stworzyć strefę zieleni izolacyjnej wielopiętrowej, z przewagą gatunków zimozielonych, o szerokości pasa min 15,0 m,

6) powierzchnia zainwestowania działki nie może przekraczać 40% powierzchni działki brutto, wliczając w to także place i nawierzchnie utwardzone, pozostała część winna zachować charakter powierzchni biologicznie czynnych,

5. Dla istniejącej zabudowy podlegającej przebudowie lub rozbudowie oraz zabudowy projektowanej ustala się następujące zasady i warunki:

1) wysokość obiektów nie może przekraczać 2,5 kondygnacji, tj. 2 kondygnacji pełnych oraz poddasza lub 12,0 m w najwyższym punkcie kalenicy,

2) dachy obiektów należy projektować dwu lub wielospadowe, z zasadniczą kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku,

3) nachylenie połaci należy przyjąć symetryczne, o kącie nachylenia od 30 do 450, kryte dachówką ceramiczną lub elementami dachówkopodobnymi,

4) do robót wykończeniowych należy stosować głównie materiały naturalne, takie jak: ceramika budowlana, kamień, drewno, tynki mineralne itp.,

5) architektura obiektów winna być zharmonizowana z istniejącą tradycyjną zabudową wsi.

§ 8

Dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem KDg ˝ ustala siź funkcjź komunikacyjną, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385, sklasyfikowanej jako główna.

§ 9

1. Dla obszarów przeznaczonych do zainwestowania ustala się następujące warunki wyposażenia w infrastrukturę techniczną:

1) zaopatrzenie w wodę przewiduje się z istniejącego systemu wodociągowego wsi, poprzez realizację indywidualnych przyłączy na warunkach określonych przez administratora sieci,

2) odprowadzenie ścieków przewiduje się do indywidualnych oczyszczalni ścieków realizowanych dla odrębnych podmiotów. Dopuszcza się oczyszczalnię grupową z odprowadzeniem oczyszczonych wód do systemu rowów przydrożnych lub rozsączaniem do gruntu,

3) dla obiektów usługowych oraz dróg wewnętrznych i placów utwardzonych należy przewidzieć konieczność wyposażenia w urządzenia do separacji lub neutralizacji ścieków chemicznie aktywnych wg potrzeb oraz obowiązujących w tym względzie przepisów szczególnych. Wywóz pozostałości stałych z oczyszczalni oraz innych urządzeń należy dokonywać na oczyszczalnię komunalną,

4) odprowadzenie nadmiaru wód opadowych przewiduje się do gruntu lub do systemu rowów,

5) wyposażenie obszaru w energię elektryczną z istniejących sieci napowietrznych wg określonych przez ich zarządcę wymagań i warunków. Nowe i przebudowywane linie oraz przyłącza należy projektować wyłącznie w postaci kabla doziemnego,

6) dla celów bytowych i grzewczych przewiduje się wyłącznie ekologiczne źródła energii w postaci: instalacji solarnych, energii elektrycznej, oleju opałowego, gazu płynnego itp.,

7) stałe nieczystości bytowe należy gromadzić w miejscach do tego przeznaczonych w sposób zapewniający ochronę środowiska i unieszkodliwianie wg przyjętego na terenie gminy systemu.

2. Prowadzenie linii infrastruktury technicznej należy dostosować przede wszystkim do pasów komunikacyjnych, naturalnych podziałów, granic władania itp. uwarunkowań.

§ 10

1. Przepisy zawierające warunki ustalone w celu ochrony przyrody i prawidłowego kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu mają pierwszeństwo przed przepisami zawierającymi warunki wynikające z innych przesłanek.

2. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy zinwentaryzować istniejące urządzenia drenarskie – jeśli takie występują i dokonać przebudowy zgodnie z wymogami administratora sieci i urządzeń.