1352

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części wsi Stolec

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr III/15/02 z dnia 6 grudnia 2002 r., Rada Miejska uchwala Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stolec.

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęto działkę nr 246/2 o łącznej powierzchni ok. 0,32 ha, położoną na terenie gminy Ząbkowice Śląskie, we wsi Stolec, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385, po jej północnej stronie.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) ochrona interesów publicznych w zakresie szczególnych wymogów korzystania ze środowiska,

2) umożliwienia realizacji zamierzeń indywidualnych zgodnie z uprawnieniami inwestora do zagospodarowania terenu, do którego posiada tytuł prawny.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń planu jest wyznaczony na rysunku planu granicami opracowania teren, dla którego ustala się następujące funkcje podstawowe:

· mieszkaniowa, oznaczona symbolem – MN

· urządzeń obsługi ruchu komunikacyjnego, oznaczona symbolem – Uks

· komunikacji drogowej, oznaczona symbolem – KDg1/2.

2. Na obszarach wymienionych w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne.

3. Obszary MN i Uks mogą być w całości przeznaczone na cele zgodne z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo także na cele przeznaczenia dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w dalszej części uchwały.

§ 4

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny oraz rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Oznaczenia graficzne występujące w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.

§ 5

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie miejscowym – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 1 000,

5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony granicami obszarów o różnych kategoriach przeznaczenia lub granicami opracowania planu miejscowego,

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na przedmiotowym obszarze,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają i wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć prócz powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi także utwardzone nawierzchnie służące wewnętrznym parkingom, ciągom pieszym i innym urządzeniom funkcjonalnie związanym z przeznaczeniem terenu.

R o z d z i a ł II

R o z d z i a ł III

Przepisy końcowe

§ 11

Ustalenia planu miejscowego są zgodne z ustaleniami “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ząbkowice Śląskie”.

§ 12

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12) oraz art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

· dla obszarów usługowych 0%,

· dla obszarów pozostałych 0%.

§ 13

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stolec wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ANDRZEJ DOMINIK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 27 lutego 2004 r. (poz. 1352)

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIACH

(wg art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

· W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu (od 22 grudnia 2003 r. do 12 stycznia 2004 r.) oraz terminem składania uwag do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stolec stwierdza się, że nie wniesiono żadnych uwag.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy

· Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w p-cie 1, nie przewiduje się realizacji żadnych zadań wymienionych w przytoczonych na wstępie przepisach.

· W związku z powyższym nie określa się zasad ich finansowania.

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 27 lutego 2004 r. (poz. 1352)