1350

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 46 ust. 5a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się upoważnienia Pani Ewie Kowalskiej – Kierownikowi Działu Dodatków Mieszkaniowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ALICJA ROSIAK