1348

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zasad i  warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta

Wałbrzycha

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych, obowiązane są zapewnić ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością zwierząt.

§ 2

W celu zapewnienia warunków, o których mowa w § 1:

1. Posiadacze zwierząt obowiązani są do:

a) dokonywania szczepień ochronnych zwierząt, w szczególności obowiązkowych szczepień przeciwko wściekliźnie, (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911--10/11/04 z dnia 7 kwietnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 1 lit. a),

b) zapewnienia zwierzętom należytych warunków bytowych i humanitarne traktowanie.

2. Posiadaczom zwierząt zabrania się:

a) szczucia i drażnienia zwierząt w celu wywołania agresji wobec ludzi lub innych zwierząt,

b) wprowadzania zwierząt na tereny wydzielone na place zabaw dla dzieci oraz na tereny obiektów sportowych i miejsca rekreacji mieszkańców,

c) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,

d) trzymania zwierząt w mieszkaniach – w budynkach wielorodzinnych w liczbie stwarzającej uciążliwość dla mieszkańców,

e) powierzania zwierzęcia osobom, które nie są w stanie nad nimi zapanować.

§ 3

1. Psy i inne zwierzęta pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych będą wyłapywane.

2. Wyłapywanie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie w sposób stały na podstawie zgłoszeń mieszkańców dotyczących pozostawienia zwierzęcia bez opieki lub nadzoru, w szczególności zaś chorych lub powodujących zagrożenie.

§ 4

Podmiotem uprawnionym do stałego wyłapywania psów i innych zwierząt oraz zapewnienia im właściwej opieki jest Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-10/11/04 z dnia 7 kwietnia 2004 r. stwierdzono nieważność § 4).

§ 5

W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane w trakcie przeprowadzonego wyłapywania, koszty jego przetrzymania oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej, ponosi jego posiadacz w wysokości ustalonej przez schronisko według obowiązującego cennika.

§ 6

Zwierzęta umieszczane w schronisku, będą zwracane ich właścicielom, po uiszczeniu opłat określonych w § 5.

§ 7

Koszty umieszczenia zwierząt w schronisku, co do których nie ustalono właściciela, pokrywane będą z budżetu Gminy.

§ 8

Osoby naruszające przepisy § 2 niniejszej uchwały podlegają karom wymierzonym w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

ALICJA ROSIAK