1347

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LV/137/02 z dnia 20 września 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodaro-

wania mieszkaniowym zasobem Gminy Wałbrzych na lata 2003–2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr LV/137/2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 września 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wałbrzych na lata 2003–2007 przez:

1. Wykreślenie następujących pozycji w zestawieniu adresowym dotyczącym wynajmu lokali na czas trwania stosunku pracy osobom uznanym za niezbędne dla miasta Wałbrzycha, w “Wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób uznanych za niezbędne dla miasta”:

Lp.

Nazwa ADM

Adres

Powierzchnia użytkowa

11.

Stary Zdrój

ul. Św. Kingi 3

137,11 m2

12.

Stary Zdrój

ul. Św. Kingi 5

103,00 m2

13.

Stary Zdrój

ul. Św. Kingi 6

83,30 m2

14.

Stary Zdrój

ul. Św. Kingi 8

98,03 m2

15.

Stary Zdrój

ul. Św. Kingi 20

83,00 m2

16.

Stary Zdrój

ul. Św. Kingi 21

75,00 m2

17.

Stary Zdrój

ul. Dr. Oczki 14

73,60 m2

18.

Stary Zdrój

ul. Dr. Oczki 16

72,40 m2

19.

Stary Zdrój

ul. Dr. Oczki 18

154,80 m2

2. Wykreślenie następujących pozycji w zestawieniu adresowym do tabeli Nr V, w “Wykazie budynków stanowiących własność Gminy Wałbrzych, w których lokale przeznacza się na lokale socjalne”:

– poz. nr 5 w obrębie dzielnicy Szczawienko (budynek przy ul. Orkana 70),

– poz. nr 9 w obrębie dzielnicy Śródmieście (budynek przy ul. Lewartowskiego 14).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

ALICJA ROSIAK