890

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów – obszar A

Na podstawie art. 7 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), w wypełnieniu uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
nr XXX/176/2000 z dnia 28 września 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek Zdrój i uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
nr XXXI/184/2000 z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XXX/176/2000 z dnia 28 września 2000 r. – Rada Miejska Lądka Zdroju uchwala, co następuje:

D z i a ł I

D z i a ł II

D z i a ł III

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 49

1. Dla następujących terenów objętych ustaleniami planu uchwala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w następujących wysokościach:

Symbol przeznaczenia terenu

funkcjonalnego

Wartość % stawki

MNUR

10

ML

30

MUR

10

RRP

10

UT

10

2. Dla pozostałych terenów funkcjonalnych stawka służąca naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynosi 0%. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-24/18/04 z dnia 3 lutego 2004 r. stwierdzono nieważność § 49 ust. 2).

§ 50

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek Zdrój zatwierdzony uchwałą nr 40/20/91 Rady Miasta i Gminy Lądek Zdrój z dnia 27 lutego 1991 r. w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek Zdrój

§ 51

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.

§ 52

Uchwała podlega ogłoszeniu przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 53

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

LESZEK PAZDYK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 r. (poz. 890)