D z i a ł II

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 23

Ustala się następujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe, produkcja rolna – oznaczona symbolem przeznaczenia MNUR,

2) zabudowa mieszkaniowo-letniskowa na działkach nie mniejszych niż 1000 m2 – oznaczona symbolem przeznaczenia ML-1,

3) zabudowa mieszkaniowo-letniskowa na działkach nie mniejszych niż 2000 m2 – oznaczona symbolem przeznaczenia ML-2,

4) zabudowa mieszkaniowo-letniskowa na działkach nie mniejszych niż 3000 m2 – oznaczona symbolem przeznaczenia ML-3,

5) oczyszczalnia ścieków – oznaczona symbolem przeznaczenia OT-1,

6) urządzenia zaopatrzenia w wodę – oznaczone symbolem przeznaczenia OT-2,

7) produkcja rolna, agroturystyka – oznaczona symbolem przeznaczenia RP,

8) związki wyznaniowe – oznaczone symbolem przeznaczenia U-1,

9) usługi publiczne, w tym wiejska sala spotkań – oznaczone symbolem przeznaczenia U-2,

10) leśniczówka – oznaczone symbolem przeznaczenia U-3,

11) usługi sportu i rekreacji – oznaczone symbolem przeznaczenia US,

12) usługi turystyki – oznaczone symbolem przeznaczenia UT,

13) zieleń parkowa – oznaczona symbolem przeznaczenia ZP,

14) droga publiczna klasy drogi głównej – oznaczona symbolem przeznaczenia KG,

15) droga publiczna klasy drogi zbiorczej – oznaczona symbolem przeznaczenia KZ,

16) droga publiczna klasy drogi lokalnej – oznaczona symbolem przeznaczenia KL.

§ 24

§ 25

§ 26

1. Teren oznaczony symbolem przeznaczenia OT-1 przeznacza się na oczyszczalnie ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą.

2. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia OT-2 przeznacza się na urządzenia zaopatrzenia w wodę z niezbędną infrastrukturą.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia OT-1 i OT-2 zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

4. Dla oczyszczalni ścieków oznaczonej symbolem przeznaczenia OT-1 ustala się ponadto, że emisja zanieczyszczeń do powietrza musi być wykonywana w sposób zapewniający ochronę klimatu uzdrowiska przed nawiewem zanieczyszczonego powietrza z kierunku przeważających wiatrów i przez wiatry dolinne.

§ 27

1. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia RP przeznacza się na następujące funkcje odnoszące się do zabudowy i zagospodarowania:

1) zabudowa siedliskowa,

2) produkcja rolna,

3) agroturystyka,

4) inne zrealizowane przed wejściem planu w życie, o ile są zgodne z przepisami szczególnymi.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP zakazuje się tymczasowej zabudowy i zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
z wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m,

2) maksymalna ilość kondygnacji nie może być większa niż 2,

3) dachy zabudowy o kubaturze większej niż 400 m2 muszą być dwu- lub wielospadowe o spadkach od 400 do 450,

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce siedliskowej wynosi 80%.

4. Warunki, zasady i standardy określone w pkt 3 nie obowiązują dla zabudowy i zagospodarowania działek wydzielonych, zagospodarowanych i zabudowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki.

6. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania.

7. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni indywidualnych.

8. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP wszystkie budowle, budynki oraz działki budowlane muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki.

9. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP na działkach budowlanych, gdzie wody gruntowe

są w wysokich stanach poniżej 1,5 m w stosunku do powierzchni terenu, dopuszcza się:

1) odprowadzanie ścieków do indywidualnych zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków,

2) odprowadzanie ścieków do indywidualnych lub grupowych oczyszczalni ścieków.

10. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją.

11. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP wszystkie budynki powinny być podłączone do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z funkcją i sposobem zagospodarowania.

12. Odpady gromadzone na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia RP będą wywożone na składowisko odpadów komunalnych lub inne wskazane przez właściwe organy.

§ 28

1. Teren oznaczony symbolem przeznaczenia U-1 przeznacza się na potrzeby związków wyznaniowych.

2. Teren oznaczony symbolem przeznaczenia U-2 przeznacza się na usługi publiczne, w tym wiejską salę spotkań.

3. Teren oznaczony symbolem przeznaczenia U-3 przeznacza się na potrzeby gospodarki leśnej – leśniczówkę.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1 do 3 zakazuje się tymczasowej zabudowy i zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, z wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1 do 3 zagospodarowanie i zabudowę przez jej istotne znaczenie w krajobrazie kulturowym uzdrowiska należy kształtować indywidualnie ze szczególną dbałością o skalę, formę i rodzaj użytych materiałów.

6. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1 do 3 wydzielenie działki budowlanej musi umożliwiać właściwe zagospodarowanie terenu. W szczególności dotyczy to:

1) dostępu do drogi publicznej zgodny z ustaleniami planu,

2) dojść i dojazdów,

3) miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w planie,

4) właściwego gromadzenia odpadów,

5) przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej.

7. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1 do 3 ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej,

2) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej.

8. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1 do 3 ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

 

Rodzaj ustalenia

Wartość liczbowa

1

maksymalny w.i.z.

0.7

2

maksymalna wysokość zabudowy (m)

12 – z wyjątkiem obiektów związków wyznaniowych, które należy
kształtować indywidualnie

3

maksymalna ilość naziemnych kondygnacji zabudowy

pełnych

2 – z wyjątkiem obiektów związków wyznaniowych, które należy
kształtować indywidualnie

poddaszowych

1

4

minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)

30

9. Wartości liczbowe określone w ust. 8 nie obowiązują dla zabudowy i zagospodarowania działek wydzielonych, zagospodarowanych i zabudowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

10. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1 do 3 wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki.

11. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1 do 3 wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania.

12. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1 do 3 w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni indywidualnych.

13. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1 do 3 wszystkie budowle, budynki oraz działki budowlane muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki.

14. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1 do 3 na działkach budowlanych, gdzie wody gruntowe są w wysokich stanach poniżej 1,5 m w stosunku do powierzchni terenu, dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej:

1) odprowadzanie ścieków do indywidualnych zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków,

2) odprowadzanie ścieków do indywidualnych lub grupowych oczyszczalni ścieków.

Zbiorniki bezodpływowe będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji.

15. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1 do 3 wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją.

16. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1 do 3 wszystkie budynki powinny być podłączone do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z funkcją i sposobem zagospodarowania.

17. Odpady gromadzone na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U-1 do 3 będą wywożone na składowisko odpadów komunalnych lub inne wskazane przez właściwe organy.

§ 29

1. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia US przeznacza się na następujące funkcje odnoszące się do zabudowy i zagospodarowania:

1) wszelkie nieuciążliwe usługi z zakresu sportu i rekreacji z wyłączeniem zabudowy letniskowej,

2) niezbędne obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe,

3) inne zrealizowane przed wejściem planu w życie, o ile są zgodne z przepisami szczególnymi.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US zakazuje się tymczasowej zabudowy i zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
z wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US wydzielenie działki budowlanej dla budynku lub zespołu budynków musi umożliwiać właściwe zagospodarowanie terenu. W szczególności dotyczy to:

1) dostępu do drogi publicznej zgodny z ustaleniami planu,

2) dojść i dojazdów,

3) miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w planie,

4) właściwego gromadzenia odpadów,

5) przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US zagospodarowanie i zabudowę przez jej istotne znaczenie w krajobrazie kulturowym uzdrowiska należy kształtować indywidualnie ze szczególną dbałością o skalę, formę i rodzaj użytych materiałów.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej,

2) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej.

6. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

 

Rodzaj ustalenia

Wartość liczbowa

1

maksymalny w.i.z.

0.1

2

maksymalna wysokość zabudowy (m)

9

3

maksymalna ilość kondygnacji zabudowy

pełnych

1

poddaszowych

1

4

minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)

80

7. Wartości liczbowe określone w ust. 6 nie obowiązują dla zabudowy i zagospodarowania działek wydzielonych, zagospodarowanych i zabudowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

8. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki.

9. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór

wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania.

10. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni indywidualnych.

11. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US wszystkie budowle, budynki oraz działki budowlane muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki.

12. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US na działkach budowlanych, gdzie wody gruntowe są w wysokich stanach poniżej 1,5 m w stosunku do powierzchni terenu, dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej:

1) odprowadzanie ścieków do indywidualnych zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków,

2) odprowadzanie ścieków do indywidualnych lub grupowych oczyszczalni ścieków.

Zbiorniki bezodpływowe będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji.

13. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją.

14. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US wszystkie budynki powinny być podłączone do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z funkcją i sposobem zagospodarowania.

15. Odpady gromadzone na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia US będą wywożone na składowisko odpadów komunalnych lub inne wskazane przez właściwe organy.

§ 30

1. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia UT przeznacza się na następujące funkcje odnoszące się do zabudowy i zagospodarowania:

1) wszelkie usługi nieuciążliwe dla obsługi ruchu turystycznego, w tym w szczególności:

a) ośrodki szkoleniowe,

b) ośrodki wypoczynkowe,

c) ośrodki konferencyjne,

d) hotele,

e) gastronomię,

f) usługi sportu i rekreacji,

wraz z niezbędną dla prowadzenia usługi funkcją mieszkaniową z wyłączeniem zabudowy letniskowej,

2) niezbędne obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe,

3) inne zrealizowane przed wejściem planu w życie, o ile są zgodne z przepisami szczególnymi.

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UT zakazuje się tymczasowej zabudowy i zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
z wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UT wydzielenie działki budowlanej dla budynku lub zespołu budynków musi umożliwiać właściwe zagospodarowanie terenu. W szczególności dotyczy to:

1) dostępu do drogi publicznej zgodny z ustaleniami planu,

2) dojść i dojazdów,

3) miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w planie,

4) właściwego gromadzenia odpadów,

5) przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej.

4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UT zagospodarowanie i zabudowę przez jej istotne znaczenie w krajobrazie kulturowym uzdrowiska należy kształtować indywidualnie ze szczególną dbałością o skalę, formę i rodzaj użytych materiałów.

5. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UT ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej,

2) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej.

6. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UT ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

 

Rodzaj ustalenia

Wartość liczbowa

1

Maksymalny w.i.z.

0.25

2

Maksymalna wysokość zabudowy (m)

12

3

Maksymalna ilość naziemnych kondygnacji zabudowy

pełnych

2

poddaszowych

1

4

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)

60

7. Wartości liczbowe określone w ust. 6 nie obowiązują dla zabudowy i zagospodarowania działek wydzielonych, zagospodarowanych i zabudowanych przed wejściem planu w życie z zakazem ich dalszego przekraczania.

8. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UT wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki.

9. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UT wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania.

10. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UT w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej pobór wody ze studni indywidualnych.

11. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UT wszystkie budowle, budynki oraz działki budowlane muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki.

12. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UT na działkach budowlanych, gdzie wody gruntowe są w wysokich stanach poniżej 1,5 m w stosunku do powierzchni terenu, dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej:

1) odprowadzanie ścieków do indywidualnych zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków,

2) odprowadzanie ścieków do indywidualnych lub grupowych oczyszczalni ścieków.

Zbiorniki bezodpływowe będą miały charakter tymczasowy i po realizacji sieci kanalizacyjnej ulegną likwidacji.

13. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UT wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją.

14. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UT wszystkie budynki powinny być podłączone do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z funkcją i sposobem zagospodarowania.

15. Odpady gromadzone na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia UT będą wywożone na składowisko odpadów komunalnych lub inne wskazane przez właściwe organy.

§ 31

1. Teren oznaczony symbolem przeznaczenia ZP przeznacza się na zieleń parkową wraz z niezbędną infrastrukturą.

2. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia ZP zakazuje się tymczasowej zabudowy i zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

3. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia ZP ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) teren powinien być dostępny poprzez wejścia od strony terenów dróg publicznych, ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych i placów publicznych,

2) przynajmniej 85% terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny,

3) dopuszcza się realizację ciągów pieszych wyposażonych w miejsca odpoczynku, obiektów małej architektury, muszli koncertowych, amfiteatrów i innych niekubaturowych urządzeń i budowli służących wypoczynkowi i rekreacji,

4) dopuszcza się lokalizację ogólnodostępnych urządzeń sanitarnych,

5) teren powinien być oświetlony.

§ 32

1. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia KG przeznacza się na istniejące lub planowane drogi publiczne klasy drogi głównej wraz z niezbędną infrastrukturą.

2. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia KG zabrania się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów z wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej lub leśnej z zakazem wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KG ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) tereny muszą być wyposażone w system odprowadzania wód, rowy i przepusty,

2) przynajmniej 15% powierzchni terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny,

3) zaleca się zachować i przy modernizacjach drogi nasadzać nowe pasy zieleni izolacyjnej.

4. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia KG ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) jezdnia musi być wyposażona w minimalnie dwa pasy ruchu po jednym na każdy kierunek ruchu,

2) zjazdy do działek budowlanych zabudowy nowo realizowanej wzdłuż drogi głównej powinny być realizowane z drogi wspomagającej o szerokości minimalnej 5 m,

3) wyklucza się budowę nowych zjazdów bezpośrednich z drogi głównej do działek,

4) w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się tymczasowe zjazdy z drogi głównej do działek za zgodą zarządcy drogi,

5) w terenie zabudowanym wzdłuż pasa drogowego zaleca się poprowadzić ścieżkę rowerową z miejscami odpoczynku o szerokości minimalnej 2 m,

6) szerokość dróg w liniach rozgraniczających została wyznaczona na rysunku planu, przy czym ustala się, że dla dróg nowo realizowanych lub modernizowanych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 25 m,

7) w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami technicznymi lub istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza się przyjęcie mniejszych szerokości dróg w linach rozgraniczających niż podane w pkt 5 za zgodą zarządcy drogi.

§ 33

1. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia KZ przeznacza się na istniejące lub planowane drogi publiczne klasy drogi zbiorczej wraz z niezbędną infrastrukturą.

2. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia KZ zabrania się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów z wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej lub leśnej z zakazem wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KZ ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) tereny muszą być wyposażone w system odprowadzania wód, rowy i przepusty,

2) przynajmniej 15% powierzchni terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny,

3) zaleca się zachować i przy modernizacjach drogi nasadzać nowe pasy zieleni izolacyjnej.

4. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia KZ ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) jezdnia musi być wyposażona w minimalnie dwa pasy ruchu po jednym na każdy kierunek ruchu,

2) zjazdy do działek budowlanych zabudowy nowo realizowanej wzdłuż drogi głównej powinny być realizowane z drogi wspomagającej o szerokości minimalnej 5 m,

3) w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się tymczasowe zjazdy z drogi zbiorczej do działek za zgodą zarządcy drogi,

4) w terenie zabudowanym wzdłuż pasa drogowego zaleca się poprowadzić ścieżkę rowerową z miejscami odpoczynku o szerokości minimalnej 2 m,

5) szerokość dróg w liniach rozgraniczających została wyznaczona na rysunku planu, przy czym ustala się, że dla dróg nowo realizowanych lub modernizowanych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 20 m,

6) w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami technicznymi lub istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza się przyjęcie mniejszych szerokości dróg w linach rozgraniczających niż podane w pkt 5 za zgodą zarządcy drogi.

§ 34

1. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia KL przeznacza się na istniejące lub planowane drogi publiczne klasy drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą.

2. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia KL zabrania się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów z wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej lub leśnej z zakazem wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy.

3. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KL ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) tereny muszą być wyposażone w system odprowadzania wód, rowy i przepusty,

2) przynajmniej 15% powierzchni terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny,

3) zaleca się zachować i przy modernizacjach drogi nasadzać nowe pasy zieleni izolacyjnej.

4. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia KL ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1) jezdnia musi być wyposażona w dwa pasy ruchu po jednym na każdy kierunek ruchu,

2) należy dążyć do realizacji ścieżki rowerowej wzdłuż pasów drogowych,

3) szerokość dróg w liniach rozgraniczających została wyznaczona na rysunku planu, przy czym ustala się, że dla dróg nowo realizowanych lub modernizowanych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 12 m,

4) w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami technicznymi lub istniejącym zagospodarowaniem dopuszcza się przyjęcie mniejszych szerokości dróg w linach rozgraniczających niż podane w pkt 3 za zgodą zarządcy drogi.

§ 35

Ustala się następujące tereny wyznaczone orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu:

1) lasy – oznaczone symbolem przeznaczenia L,

2) produkcja rolna, łąki, pastwiska, nieużytki, lasy – oznaczone symbolem przeznaczenia RO,

3) zbiornik retencyjny – oznaczony symbolem – OT-3,

4) wody powierzchniowe – oznaczone symbolem przeznaczenia W.

§ 36

1. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia L przeznacza się na lasy.

2. Zagospodarowanie terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia L musi być zgodne z właściwym planem urządzenia lasu.

§ 37

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia OT-3 na zbiornik retencyjny. Po wykonaniu zbiornika retencyjnego dopuszcza się jego wykorzystywanie dla niekubaturowych urządzeń nieuciążliwych usług z zakresu sportu, wypoczynku i rekreacji wodnej polegających na realizacji:

1) pomostów wędkarskich,

2) kąpielisk,

3) innych obiektów nawodnych sportowych, wypoczynkowych lub rekreacyjnych.

2. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia OT-3 zakazuje się tymczasowej zabudowy i zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
z wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej z zakazem wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy.

§ 38

1. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia RO przeznacza się na następujące funkcje odnoszące się do zagospodarowania:

1) produkcja rolna, sadownicza lub ogrodnicza z wyłączeniem przedsięwzięć, dla których raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagany,

2) łąki, pastwiska, nieużytki,

3) lasy,

4) niezbędne obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym drogi publiczne klasy drogi lokalnej lub dojazdowej, trasy turystyczne, punkty widokowe, ścieżki rowerowe,

5) wody powierzchniowe,

6) inne zrealizowane przed wejściem planu w życie, o ile są zgodne z przepisami szczególnymi.

2. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia RO zakazuje się tymczasowej zabudowy i zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

3. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia RO z wyjątkiem odbudowy historycznej zabudowy siedliskowej zakazuje się wprowadzania zabudowy.

4. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla siedlisk dopuszczonych w ust. 3:

1) odbudowa może dotyczyć pozostałej zabudowy lub jej fundamentów w granicach historycznego siedliska,

2) forma architektoniczna, użyte materiały oraz kubatura muszą nawiązywać do rozwiązań historycznych,

3) siedliska muszą być wyposażone we:

a) indywidualną oczyszczalnię ścieków lub być podłączone do sieci kanalizacyjnej,

b) indywidualne ujęcie wody lub być podłączone do sieci wodociągowej.

5. Lokalizacja siedliska dopuszczonych w ust. 3 musi uzyskać pozytywną opinię właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, wojewódzkich służb ochrony środowiska oraz dyrekcji Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

§ 39

Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia W stanowią wody powierzchniowe. Wszelkie zagospodarowanie wód powierzchniowych musi być zgodne z właściwymi przepisami.