D z i a ł I

USTALENIA OGÓLNE

R o z d z i a ł 1

Zakres obowiązywania planu

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Orłowiec, zwany dalej planem.

§ 2

Granica planu określona została na rysunku planu.

§ 3

Rysunek planu w skali 1:5000 stanowi załącznik rysunkowy do niniejszej uchwały.

§ 4

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

1) granica planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

3) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

4) podstawowe szlaki i trasy turystyczne,

5) stanowiska archeologiczne,

6) granica strefy A ścisłej ochrony konserwatorskiej,

7) granica strefy K ochrony krajobrazu kulturowego,

8) granica strefy OW obserwacji archeologicznej,

9) granica terenu i obszaru górniczego złóż wód leczniczych,

10) strefy ochronne,

11) symbole przeznaczenia.

R o z d z i a ł 2

R o z d z i a ł 3

R o z d z i a ł 4

Ustalenia dla obszarów i obiektów podlegających ochronie ze względu na wymagania ochrony przyrody,

uzdrowiska, środowiska oraz zdrowia ludzi

§ 16

1. Cały obszar objęty planem znajduje się w Śnieżnickim Parku Krajobrazowym.

2. Na obszarze Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego wszelka zabudowa i zagospodarowanie pod względem przestrzennym i funkcjonalnym musi być zgodne z istniejącymi w tym zakresie przepisami.

§ 17

1. W celu zapewnienia uzdrowisku nienaruszalności klimatu i naturalnego krajobrazu ustala się ochronę obszaru C ochrony uzdrowiskowej, w której znajduje się cały obszar objęty planem.

2. Ustala się, że minimum 40% całkowitej powierzchni terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia MNUR, ML-1, ML-2, ML-3, U-1, U-2, U-3, US, UT musi stanowić powierzchnia biologicznie czynna.

3. W obszarze C ochrony uzdrowiskowej wszelka zabudowa i zagospodarowanie pod względem przestrzennym i funkcjonalnym musi być zgodne z istniejącymi w tym zakresie przepisami.

§ 18

W celu ochrony krajobrazu uzdrowiska nakazuje się:

1) zachowanie i wykonywanie nowych pasm i ekranów zieleni izolacyjnej w szczególności:

a) wzdłuż dróg, szlaków i tras turystycznych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych,

b) wokół terenów obsługi technicznej wsi, w tym oczyszczalni ścieków,

c) wokół parkingów,

2) zachowanie i wykonywanie nowych pasm zieleni wysokiej wzdłuż cieków wodnych oraz innych elementów krajobrazu przyrodniczego.

§ 19

1. Część obszaru objętego planem stanowi teren i obszar górniczy złóż wód leczniczych wyznaczony granicą terenu i obszaru górniczego złóż wód leczniczych zgodnie z rysunkiem planu.

2. Wszelkie zagospodarowanie terenu i obszaru górniczego musi być zgodne z istniejącymi w tym zakresie przepisami.

§ 20

W celu ochrony urządzeń melioracji wodnych ustala się następujące nakazy i zakazy:

1) nakazuje się wydzielenie wzdłuż rowów melioracyjnych nieogrodzonych pasów technicznych o szerokości umożliwiającej dostęp do rowów w stopniu wystarczającym do ich eksploatacji,

2) nakazuje się przy wykonywaniu robót melioracyjnych i realizacji niezbędnych urządzeń melioracji wodnej zachowanie równowagi przyrodniczej i różnorodności biologicznej, w tym zwłaszcza zachowanie odpowiednich stosunków wodnych w glebie,

3) bezwzględnie zakazuje się odprowadzania do rowów ścieków i innych zanieczyszczeń oraz ujmowania z nich wody,

4) realizacja i ochrona niezbędnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych musi być zgodna z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

§ 21

1. Ustala się strefy ochronne w odległości 16 m od ich linii rozgraniczających tereny dróg publicznych klasy drogi głównej, zgodnie z rysunkiem planu.

2. W obrębie stref ochronnych się po wejściu planu w życie zakazuje się:

1) lokalizowania nowych miejsc stałego przebywania ludzi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, turystyczną, rekreacyjną,

2) lokalizowania nowych budynków mieszkalnych i wymagających szczególnej ochrony, jak żłobki, przedszkola i podobne.

3. Odległości stref ochronnych mogą ulec zmniejszeniu w przypadku zastosowania odpowiednich zabezpieczeń i uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednich organów ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

4. Strefy ochronne mogą być wykorzystywane do sytuowania zabezpieczeń zmniejszających uciążliwości.

5. Strefy ochronne przestaną obowiązywać w przypadku wyznaczenia obszarów ograniczonego użytkowania.

§ 22

W celu ochrony przeciwpożarowej należy uwzględnić warunki wynikające z obowiązujących przepisów w tym zakresie w szczególności:

1) zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków,

2) zapewnienia zaopatrzenia wodnego na cele przeciwpożarowe oraz zaprojektowania właściwych dróg pożarowych umożliwiających dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej.