888

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2004 r.

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz stawek opłat czynszu najmu lub dzierżawy pasa drogowego, obiektów i pomieszczeń będących w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 ze zmianami) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Niniejsza uchwała ustala opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz stawki opłat czynszu najmu lub dzierżawy pasa drogowego, obiektów i pomieszczeń będących w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

§ 2

Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego:

1. Za zajęcie jezdni, torowisk i chodnika w wysokości 0,80 zł za każdy dzień zajmowania 1 m2 pasa drogowego.

2. Za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego stosuje się stawki zmniejszone o połowę, określoną w ust. 1.

3. W przypadku zajęcia pasa drogowego powyżej 20% szerokości jezdni, opłatę przewidzianą w ust. 1 zwiększa się o 100,00 zł za każdy dzień zajęcia, natomiast w przypadku zajęcia całej szerokości –jezdni opłatę zwiększa się o 200,00 zł za każdy dzień. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-10/8/04 z dnia 5 marca 2004 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 3).

4. Za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2 powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy urządzenia i stawki rocznej w wysokości:

a) poza obszarem zabudowanym 10 zł

b) w obszarze zabudowanym 20 zł

c) na obiekcie mostowym 160 zł

5. Za umieszczenie obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości 0,20 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego.

6. Za umieszczenie reklam w wysokości 0,80 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego.

7. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2, stawka wynosi jak za zajęcie 1 m2.

8. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1, 2, 6 pobiera się opłaty pomniejszone o 50%, ustalone w pkt 1, 2, 6.

§ 3

Opłaty, o których mowa w § 2, pobiera Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu jako jednostka organizacyjna samorządu Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Ustala się minimalną wysokość stawek czynszu najmu lub dzierżawy za:

1) najem lub dzierżawę gruntów niestanowiących pasa drogowego,

2) najem lub dzierżawę pasa drogowego na cele związane z gospodarką drogową, potrzebami ruchu drogowego i obsługą ruchu drogowego,

3) korzystanie przez przewoźników z zatok postojowych (przystanków),

4) miejsca postojowe (koperty),

5) udostępnienie kanałów technologicznych,

6) udostępnienie obiektów i pomieszczeń.

§ 5

1. Wysokość minimalnej stawki miesięcznego czynszu dzierżawy lub najmu za grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości Województwa Dolnośląskiego, znajdujące się w pasie drogowym dróg wojewódzkich, odpowiada iloczynowi stawki miesięcznej i 1 m2 powierzchni, określonej w umowie.

2. Stawki czynszu za 1 m2 wynajętego lub wydzierżawionego gruntu, o którym mowa w ust. 1, wynoszą:

1) na obszarze niezabudowanym – 5,00 zł

2) na obszarze zabudowanym w miejscowości:

a) powyżej 500 tys. mieszkańców – 15,00 zł

b) powyżej 100 tys. do 500 tys. – 10,00 zł

c) powyżej 40 tys. do 100 tys. – 8,00 zł

d) poniżej 40 tys. – 4,00 zł

3. Stawki, o których mowa w ust. 2, ulegają obniżeniu o 50% w stosunku do gruntów niestanowiących pasa drogowego.

4. Stawki, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, podlegają zmianom raz w roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w ustawie budżetowej.

§ 6

1. Miejsca postojowe objęte umową dzierżawy lub najmu są niestrzeżone i oznakowane zgodnie z rozporządzeniem z dnia 12 października 2002 r. Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

2. Ustala się czynsz dzierżawy lub najmu dla miejsc postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (“koperta”), o których mowa w ust. 1, za jeden miesiąc:

a) na obszarze zabudowanym – 200 zł

b) na obszarze niezabudowanym – 100 zł.

§ 7

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawy lub najmu za udostępnienie kanałów technologicznych, za 1 m2 rzutu poziomego urządzenia w wysokości:

1) poza obszarem zabudowanym 10 zł

2) w obszarze zabudowanym 20 zł

3) na obiekcie mostowym 160 zł

§ 8

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawy lub najmu za udostępnienie obiektów lub pomieszczeń w wysokości średniomiesięcznego czynszu w danej gminie w danym roku za 1 m2 powierzchni użytkowej.

§ 9

Umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata.

§ 10

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty za zawarcie umowy dzierżawy lub najmu określonej części pasa drogowego drogi wojewódzkiej, stosuje się odpowiednie przepisy (art. 66–72) ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. 64.16.93).

§ 11

Ustalone niniejszą uchwałą stawki czynszu dzierżawnego lub najmu nie zawierają podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości.

§ 12

Opłaty czynszowe pochodzące z umów dzierżawy lub najmu, o których mowa w § 2, § 5, § 6, § 7 i § 8,

stanowią przychód środka specjalnego Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu z przeznaczeniem na utrzymanie dróg.

§ 13

Dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu za zgodą Zarządu Województwa Dolnośląskiego może stosować obniżone stawki czynszu dzierżawnego lub najmu o 50%, a także zaniechać poboru czynszu wobec organizacji społeczno-zawo-dowych, oświaty i wychowania, nauki, kultury i sportu, nieprowadzących działalności gospodarczej.

§ 14

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

JAROSŁAW KURZAWA