792

UCHWAŁA RADY GMINY W JORDANOWIE ŚLĄSKIM

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
Śląskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 z późn. zm.) Rada Gminy Jordanów Śląski uchwala:

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim

I. Przepisy ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie Śl. zwany w dalszej części statutu “Ośrodkiem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

3) ustaw z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

§ 2

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Jordanów Śl. działającą w formie jednostki budżetowej.

II. Zakres działania i zadania

§ 3

1. Ośrodek działa na terenie gminy Jordanów Śl.

2. Siedzibą Ośrodka jest lokal w budynku Urzędu Gminy w Jordanowie Śl. przy ul. Wrocławskiej 55.

3. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i zarządza Kierownik.

4. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy.

5. W sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności służbowej Kierownik podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

§ 4

1. Podstawowym zadaniem i celem działania Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami organizacyjnymi i finansowymi.

3. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

4. Ośrodek prowadzi działalność zmierzającą do aktywizowania środowiska lokalnego, w tym również instytucji, organizacji społecznych i charytatywnych w kierunku niesienia pomocy osobom potrzebującym.

5. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:

1) Kierownik;

2) Starszy Pracownik socjalny;

3) Główny Księgowy;

4) osoby sprawujące pomoc sąsiedzką (usługi opiekuńcze). (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-3/02/02
z dnia 22 stycznia 2004 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 1 i ust. 3 uchwały).

§ 5

Do zadań Ośrodka w szczególności należy:

1) tworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających należyte funkcjonowanie pomocy społecznej.

2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych i w naturze oraz pomocy usługowej w zakresie ustalonym ustawowo, w szczególności w formie:

a) zasiłków;

b) opłacanie składek określonych obowiązującymi przepisami;

c) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta;

d) sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego, w tym osobom bezdomnym;

e) pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie;

f) pomoc dla repatriantów;

g) kompletowanie wniosków o umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej;

h) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci,

i) organizowanie mieszkań chronionych,

4) realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków;

5) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

6) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911- -3/02/02 z dnia 22 stycznia 2004 r. stwierdzono nieważność § 5 pkt 1, 2, 3 lit. c, d, e, h i 5,6).

§ 6

1. W realizacji zadań Ośrodek współdziała z:

1) Urzędem Gminy w Jordanowie Śl.;

2) Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu;

3) Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu;

4) Powiatowym Centrum Pomocy we Wrocławiu;

5) placówkami służby zdrowia;

6) kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami;

7) pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi;

8) ZUS-em i KRUS-em we Wrocławiu;

9) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Do współdziałania z Ośrodkiem obowiązane są osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej w zakresie rozwiązania ich trudnych sytuacji życiowych, oraz osoby na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec podopiecznych. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-3/02/02 z dnia 22 stycznia 2004 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 2).

§ 7

1. Kierownik Ośrodka jest Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

2. Kierownik jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i nadzoruje pracę podległego mu personelu.

3. Każda forma pomocy jest realizowana po uprzednim wydaniu decyzji przez Kierownika Ośrodka.

4. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy w Jordanowie Śl. corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

5. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy:

1) nadzór i koordynacja pracy podległych pracowników,

2) organizowanie warunków pracy w Ośrodku,

3) podejmowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskanie środków na pomoc społeczną,

4) opracowywanie wzorów decyzji administracyjnych,

5) szczegółowy zakres obowiązków Kierownika Ośrodka określa Wójt Gminy w Jordanowie Śl.,

6) szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdzony przez Wójta Gminy Jordanów Śl. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-3/02/02 z dnia 22 stycznia 2004 r. stwierdzono nieważność § 7 ust. 4).

§ 8

Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu gminy Jordanów Śl. oraz budżetu państwa i innych źródeł. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-3/02/02 z dnia 22 stycznia 2004 r. stwierdzono nieważność § 8).

§ 9

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie Śl. prowadzi rachunkowość na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.

§10

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym, przyjęty uchwałą Rady Gminy w Jordanowie Śl. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr PN.II.0911-3/02/02 z dnia 22 stycznia 2004 r. stwierdzono nieważność § 10).

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Zmiany w statucie Ośrodka mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 13

Traci moc uchwała nr XIV/89/96 Rady Gminy Jordanów Śl. z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śl.

§ 14

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ZENON FESZCZUK