789

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI

z dnia 16 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryja

Na podstawie art. 3 ust 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Statucie Miasta Złotoryja (tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 69, poz. 1572 z dnia 29 maja 2003 r. – Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryja z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Złotoryja) wprowadza się następujące zmiany:

§ 7 ust. 3 pkt 1 lit. c otrzymuje nowe brzmienie:

“c) diety za udział w posiedzeniach komisji są wypłacane za udział w nie więcej niż 36 posiedzeniach w roku kalendarzowym.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

WIESŁAW WOŹNIAK