786

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH

z dnia 30 stycznia 2004 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom (pełniącym funkcje kierownicze)
szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieszyce

Na podstawie art. 91d punkt 1 i art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się w stosunku do dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół i przedszkoli i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach – następujące zasady udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin najęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami szkół i placówek, dla których Gmina Pieszyce jest organem prowadzącym:

• nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, w wyjątkowych przypadkach (wynikających z nauczania przedmiotu lub potrzeb szkoły, przedszkola), wyraża się zgodę na przydzielenie godzin ponadwymiarowych,

• nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i obniżono wymiar godzin i przyznano godziny ponadwymiarowe, nie zezwala się na odpłatne przyjmowanie godzin zastępstw.

§ 2

Dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom, o których mowa w § 1, wprowadza się zniżki w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć. Rozmiar zniżek określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pieszyce.

§ 4

Traci moc uchwała nr XIX/102/2000 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorm i nauczycielom (pełniącym funkcje kierownicze) szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieszyce.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie od dnia 1 września 2004 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

TADEUSZ URBAN

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 stycznia 2004 r. (poz. 786)