781

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/515/2002 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003–2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 Nr 71, poz. 733 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Dzierżoniowa uchwala,
co następuje:

§ 1

Przyjmuje się załącznik nr 6 do uchwały nr LXXI/ /515/2002 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003–2007, który otrzymuje brzmienie:

Czynniki wpływające
na wysokość czynszu
podwyższające stawkę

% podwyżki w stosunku
do stawki bazowej

1. Stan techniczny budynku

– podwyższony poprzez
kompleksową termomodernizację budynku

2. Położenie lokalu w budynku

– lokal mieszkalny dwupoziomowy

3. Wyposażenie lokalu

– z instalacją c.o.

– z instalacją c.w.

4. Położenie budynku

– w zabudowie jednorodzinnej

 

 

10

 

1

5

5

5

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

HELENA ZIELIŃSKA