779

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 18 grudnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miejscowości Dobrogoszcz, gm. Strzelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 ze zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz zgodnie z uchwałą
nr XXXIX/423/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r. Rady Miejskiej Strzelina
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobrogoszcz, gm. Strzelin, Rada Miejska Strzelin uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł 1

R o z d z i a ł 2

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów. Obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej, istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej przeznaczonej do rehabilitacji oraz obszary zdegradowane przeznaczone do przekształcenia

§ 4

1. Wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:

1) tereny zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i nadrzecznych oznaczone na rysunku planu symbolem RZ,

2) tereny użytków rolnych bez prawa zaudowy oznaczone na rysunku planu symbolem RP,

3) tereny wód otwartych oznaczone na rysunku planu symbolem W,

4) rezerwa terenu dla drogi o klasie technicznej “G”,

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 w przepisach niniejszej uchwały ustala się:

1) w rozdziale 3 - zasady adaptacji istniejących funkcji;

2) w rozdziale 4 - zasady kształtowania układu komunikacyjnego;

3) w rozdziale 5 - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;

4) w rozdziale 6 - szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego;

5) w rozdziale 7 - szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zdrowia ludzi;

6) w rozdziale 8 - ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczających.

3. Tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunkach planu obowiązujące linie rozgraniczające.

4. W przypadku braku dla wydzielonych terenów ustaleń regulacyjnych w zakresie warunków zagospodarowania terenów, zasady zagospodarowania dla nich wynikają z przepisów szczególnych.

§ 5

1. Plan wyznacza następujące tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej:

1) rezerwę terenu dla drogi wojewódzkiej nr 395.

2. Plan wyznacza następujące tereny przekształceń obszarów zdegradowanych:

1) pas o szerokości po 50 m po obu stronach rezerwy terenu dla drogi wojewódzkiej.

3. Plan wyznacza do rehabilitacji tereny ewentualnie istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.

R o z d z i a ł 3

Zasady adaptacji istniejących funkcji

§ 6

1. Plan dopuszcza utrzymanie istniejących na terenach funkcji, odmiennych od ustaleń planu, pod warunkiem, że uciążliwości tych funkcji dla środowiska przyrodniczego i mieszkańców zostaną ograniczone do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.

2. Istniejąca tymczasowa zabudowa niespełniająca wymogów niniejszej uchwały podlega rozbiórce w terminie do 5 lat od daty wejścia uchwały w życie lub po upływie, określonych w umowach, terminach dzierżawy.

R o z d z i a ł 4

Zasady kształtowania układu komunikacyjnego

§ 7

1. Przebieg oraz klasyfikację dróg i ulic określają rysunki planu i uchwała.

2. układ dróg tworzy rezerwa terenu dla drogi wojewódzkiej nr 395 o klasie technicznej głównej – “G”.

3. Minimalna szerokość jezdni dla drogi głównej winna wynosić 7,0 m.

4. Minimalna szerokość linii rozgraniczających dla drogi głównej winna wynosić 25 m.

5. Minimalna odległość linii zabudowy dla ewentualnej nowo projektowanej zabudowy winna wynosić 30 m dla obiektów wrażliwych na szkodliwy wpływ ruchu samochodowego i 8 m dla pozostałych obiektów.

6. Rezerwowane tereny dla drogi wojewódzkiej do czasu jej realizacji pozostają w użytkowaniu zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

§ 8

1. Wyklucza się bezpośrednią obsługę komunikacyjną przyległych terenów z drogi wojewódzkiej “G”.

2. W obrębie przekroju drogowego, w uzgodnieniu z zarządcą drogi, zaleca się realizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych oraz pasów zieleni na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

3. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi możliwa tylko za zgodą zarządcy drogi.

4. Wydzielenie drogi wewnętrznej lub ustanowienie służebności drogowej dla obsługi działek niemających dostępu do drogi publicznej winno uwzględnić warunki wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych.

R o z d z i a ł 5

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 9

1. Plan adaptuje istniejące urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Układ nowych oraz zakres rozbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy ustalić w oparciu o założenia, koncepcje, programy i plany rozbudowy poszczególnych rodzajów sieci lub w oparciu o rozwiązania zawarte w projektach budowlanych poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10

1. Dopuszcza się ewentualną przebudowę istniejącej względnie budowę nowej linii energetycznej o napięciu 20 kV oraz ewentualną budowę nowych stacji transformatorowych 20/0,4 kV.

2. Dla istniejącej linii energetycznej średniego napięcia 20 kV wyznacza się obszar ograniczonego użytkowania o szerokości 15,0 m (po 7,5 m od osi linii).

3. Dla sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia, relacji Kraszków – Strzelin o średnicy nominalnej DN100 i ciśnieniu nominalnym PN 1, 6MPa wyznacza się strefę ochronną o szerokości 4,0 m (po 2,0 m od osi gazociągu) na terenach rolnych bez prawa zabudowy oznaczonych symbolem RP. W strefie ochronnej operator sieci gazowej jest uprawniony do kontrolowania wszelkich działań, które mogłyby spowodować uszkodzenia gazociągu.

4. Ustala się obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej projektu lokalizacji drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem “G”.

5. Celem zapewnienia ochrony i warunków do eksploatacji istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, w strefach ograniczonego użytkowania wyznaczonych przez zarządcę urządzeń oraz przepisy szczególne i warunki techniczne, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:”

1) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,

2) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż sieci,

3) dopuszcza się lokalizacje sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę urządzeń infrastruktury,

4) zakaz sadzenia drzew i krzewów; zagospodarowanie zielenią niską,

5) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałość sieci infrastruktury technicznej podczas eksploatacji,

6) obowiązek każdorazowego uzgodnienia z zarządcą urządzeń infrastruktury lokalizacji obiektów budowlanych, z którego urządzeniami graniczyć będzie projektowany obiekt.

R o z d z i a ł 6

Szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego

§ 11

1. Ochronie podlegają zlokalizowane stanowiska archeologiczne, na obszarze których obowiązuje wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych i wykopaliskowych.

2. Na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na wszelkie zamierzenia inwestycyjne, należy uzyskać zezwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac archeologicznych i wykopaliskowych.

3. Na obszarze, na którym zlokalizowane są stanowiska archeologiczne, wszelkie zamierzenia inwestycyjne podlegają następującym ustaleniom:

1) inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych,

2) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych za zezwoleniem DWKZ.

R o z d z i a ł 7

Szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zdrowia ludzi

§ 12

Ochronie podlegają:

1) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i przydrożne,

2) zieleń związana z ekosystemami rzek, potoków i innych cieków naturalnych oraz rowów,

3) ekosystemy leśne i łąkowe (nieleśne),

4) naturalne zbiorniki i podmokłości,

5) ukształtowanie terenu wraz z istniejącymi krajobrazowymi formami geomorfologicznymi, charakterystycznych dla poszczególnych terenów.

§ 13

1. Drzewa i krzewy ozdobne po ich śmierci biologicznej podlegają wymianie.

2. Wyklucza się działania inwestycyjne przyczyniające się do trwałego zniekształcania rzeźby terenu oraz do procesów erozji gleby.

3. Ustala się kształtowanie zieleni w obrębie linii rozgraniczających ulic i dróg, dopuszczoną przepisami szczególnymi, w formie zwartych zespołów nieprzekraczających wysokość 1,2 m, uzupełnionych pojedynczymi drzewami, oddalonymi od siebie co najmniej o 25 m.

4. Ustala się kształtowanie nowych zespołów zieleni z zachowaniem następujących warunków:

1) na terenach otwartych obrzeżne kształtowanie zieleni, wzdłuż terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi lub wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz cieków naturalnych, z zachowaniem wglądów widokowych oraz warunków bezpieczeństwa dla dróg,

2. zróżnicowanie gatunkowe roślinności ze względu na walory ozdobne, zmienne w porach roku.

§ 14

1. Ustala się wymóg podczyszczania wód opadowych z substancji ropopochodnych i innych szkodliwych przed ich odprowadzeniem do odbiornika oraz zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed infiltracją zanieczyszczeń.

2. Ustala się zagospodarowanie odpadów przemysłowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, z zachowaniem zasad i wymogów wynikających z obowiązujących przepisów szczególnych oraz ustaleń niniejszej uchwały, poprzez:

1) ochronę wód i gruntów przed skażeniami i zanieczyszczeniami,

2) ochronę zieleni oraz korytarzy ekologicznych cieków naturalnych (zabudowy biologicznej),

3) stosowanie w produkcji rolnej zasad “dobrej praktyki rolnej” zgodnie z wymogami przepisów szczególnych oraz ustaleniami właściwych programów rolno-środowiskowych.

4. Zapewnia się wolny dostęp do cieków naturalnych, w tym wyklucza się ogrodzenia nieruchomości przyległych do terenów wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.

R o z d z i a ł 8

R o z d z i a ł 9

Przepisy końcowe

§ 18

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 19

Uchyla się w granicach planu miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelin zatwierdzony w dniu 18 listopada 1994 r. uchwałą nr VIII/56/94 Rady Miejskiej w Strzelinie.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

EWA KURDYŚ

Załącznik graficzny do uchwały Rady Miejskiej Strzelina z dnia 18 grudnia 2003 r. (poz. 779)