386

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Poniatowskiego, Słowackiego, Kuzienniczej, Piastowskiej, Łukasińskiego i częściowo Rapackiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Jaworze nr XL/291/02 z dnia 30 stycznia 2002 r. uchwala się, co następuje:

R o z d z i a ł I

R o z d z i a ł II

R o z d z i a ł III

R o z d z i a ł IV

Przepisy końcowe

§ 31

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu określonego w § 1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tej ustawy, w wysokości 30%.

§ 32

Dla terenu określonego w § 1 traci moc uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Jaworze Nr XX/118/88 z dnia 30 marca 1988 r. w sprawie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 8, poz. 61 z 1988 r.

§ 33

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 34

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

MARIUSZ BARAŃSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 listopada 2003 r. (poz. 386)