KALENDARZ WYBORCZY

do wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 18 lutego 2004 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym

do 28 lutego 2004 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie

do 4 marca 2004 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie

do 19 marca 2004 r. do godz. 24°°

zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie list kandydatów na radnych

do 28 marca 2004 r.

powołanie przez Burmistrza Miasta Wojcieszów obwodowej komisji wyborczej podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 3 kwietnia 2004 r.

rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 4 kwietnia 2004 r.

sporządzenie w Urzędzie Miasta spisu wyborców

16 kwietnia 2004 r. godz. 24°°

zakończenie kampanii wyborczej

do 17 kwietnia 2004 r.

przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców

18 kwietnia 2004 r. godz. 6°°–20°°

głosowanie